Zakończony od 31-01-2017 do 15-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.01.2017r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 09-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (289.3 KB)

Opublikowano: 20.04.2017 r., Aktualizacja: 29.06.2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 19 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3673/2017 zatwierdzającą wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 19.05.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (214.2 KB)

Uchwała Nr 3673/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. zatwierdzenia wniosku (226.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3673/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. zatwierdzenia wniosku (254.5 KB)

Opublikowano: 26.05.2017 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3507/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z 13.04.2017 r. – Działanie 6.1 WRPO 2014+ (214.1 KB)

Uchwała Nr 3507/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.04.2017 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (226.8 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3507/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.04.2017 (178.3 KB)

Opublikowano: 20.04.2017 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3460/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 7.04.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (216.9 KB)

Uchwała Nr 3460/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 07.04.2017 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (227.2 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3460/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 07.04.2017 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (179 KB)

Opublikowano: 13.04.2017 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3453/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 31.03.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (207.4 KB)

Uchwała Nr 3453/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (231.6 KB)

Uzasadnieniedo Uchwały Nr 3453/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2017 r. (184.7 KB)

Opublikowano: 04.04.2017 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3407/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 23.03.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (220.3 KB)

Uchwała Nr 3407/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (229.2 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3407/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.03.2017r. (184.1 KB)

Opublikowano: 30.03.2017r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3345/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 09.03.2017 r. – Działanie 6.1 WRPO 2014 (229.2 KB)

Uchwała Nr 3345/2017 z dn. 09.03.2017 r. (234.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3345/2017 z dn. 09.03.2017 r. (188.3 KB)

Opublikowano: 14.03.2017 r.

 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w dwóch formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji):

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem LSI 2014+ (www.lsi.wielkopolskie.pl) oraz 
 2. w formie papierowej – osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, Punkt Informacyjny w godz. 730 do 1530.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 31 stycznia 2017 r. od godz. 730 do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 1530.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w systemie LSI 2014+. (Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 31.01.2017 r.).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem LSI 2014+. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Przed złożeniem wniosku do WUP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
  w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

-  identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, 

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług,

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, 

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi.

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu).

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w 2017 r. wynosi 43 899 757,00 zł (EFS 37 314 793,45 zł), zgodnie z Uchwałą 2982/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.

Należy mieć na uwadze, iż kwota środków FP możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów PUP z 2017 r. (realizowanych w ramach niniejszego naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2017 rok zakontraktowaną w projektach PUP z 2016 r. w ramach WRPO 2014+.

Ponadto PUP w projektach realizowanych w ramach niniejszego naboru mają możliwość przeznaczenia dodatkowej kwoty, nie większej niż 30% środków FP z limitu na dany rok kalendarzowy pomniejszonego o zakontraktowane środki na 2017 r. w projektach PUP z 2016 r., na realizację projektów w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Niezbędne dokumenty

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 stycznia br. naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+,  numer RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17, w wyniku problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż planowany wskaźnik produktu uzyskany w wyniku realizacji – wskaźnik specyficzny dla projektu:

 • Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane
  u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (wsparcie nie mniej niż 2 formami wsparcia określonymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD))

został skrócony do formy:

 • Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane
  u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. ,

w związku z wymogami Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ograniczona liczba znaków).

W wyniku powyższego zmianie ulegają zapisy dotyczące przedmiotowego wskaźnika w Naborze nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17 oraz załączniku nr 2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. 

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowane Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie oraz zaktualizowany załącznik nr 2 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1 MB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie (544.4 KB)

Opublikowano: 03.02.2017


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie. Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -NIEAKTUALNE (1 MB)

1. Zestawienie typów Operacji dla Osi Priorytetowej 6 w odniesieniu do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (401.8 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie - NIEAKTUALNY (526.7 KB)

3. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 + wersja 1.4 (3 MB)

4. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu dla Działania 6.1 (247.3 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (730.1 KB)

6. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej projektu pozakonkursowego (543.4 KB)

7. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (324.3 KB)

8. Regulamin użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ (798.4 KB)

9. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (380.8 KB)

10. Typy projektów dla Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (264.1 KB)

11. Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy (164.8 KB)

12. Minimalny zakres uchwały Rady Powiatu-Rady Miasta, zatwierdzającej do realizacji projekt realizowany w ramach Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (183.6 KB)

13. Minimalny zakres uchwały arządu Powiatu-Rady Miasta, w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy upoważnienia... (227.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres infoefs@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 846 38 23 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 846 38 23.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").