Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 02-02-2017 do 30-06-2017

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.

Opublikowano: 31.08.2017 r.


Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 01.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-003/17 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 2 lutego 2017 r. od godziny 7.30 do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 1 lutego 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 13 727 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty

1 - Kryteria wyboru projektów dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (303.1 KB)

2 - Podręcznik podmiotu zgłaszajacego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2014-2020 wersja 1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (546.1 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (995.8 KB)

5 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) Poddziałanie 4.4.1 (657.5 KB)

6 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) Poddziałanie 4.4.1 (403.7 KB)

7 - Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (698.4 KB)

8 - Wytyczne Instytucji Zarzadzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalnosci kosztów objetych dofinansowaniem ze środków EFRR (1.2 MB)

9 - Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5i9 (1.1 MB)

10 - Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

12 - Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14 - Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

15 - Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

16 - Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

17 - Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

18 - Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

19 - Załącznik nr 28 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.5 KB)

20 - Załącznik n 30 do wniosku - Oświadczenia partnera uczestnika (482.5 KB)

21 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (85.4 KB)

22 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

23 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

24 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324 KB)

25 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.