Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 10-03-2017 do 24-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 07.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-08-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu pięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. (263 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o niezawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie, który po wyborze do dofinansowania został wycofany z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o niezawartej umowie o dofinansowanie projektu (214 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. (262 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. (261.7 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. 
Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1 (78.3 KB)

Opublikowano: 08.05.2018 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu. 

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. (256.2 KB)

Opublikowano: 13.02.2018 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie (218.8 KB)

Opublikowano: 15.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1 (255.7 KB)

Opublikowano: 11.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów(269.1 KB)

Uchwała Nr 4194/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (216.4 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4194/2017 (483.6 KB)

Opublikowano: 31.08.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 10.03.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 24.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

  1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
  2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.
  4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).
  5. aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
  6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1 lub 3).

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych, tj. Pilskiego i Gnieźnieńskiego oraz wsparcie projektów zintegrowanych ze środkami EFRR.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem (wsparcie finansowane z EFS): 46 243 394,00 PLN
(w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 5 168 921,00 PLN)
(w tym kwota przeznaczona na OSI: 1 125 413,90 PLN)
w tym dla projektów realizowanych w ramach:

  • Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI: 696 500,00 PLN
  • Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI: 428 913,90 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 PLN

Wkład własny - 15%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.1 (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 6.4.1 (391.2 KB)

8.2. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.4.1 (228 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.8 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (542.3 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014 (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (937.5 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.1 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.9 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (405 KB)

8.11 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (634.3 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych - 6.4.1 (416.7 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (245.4 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (374.3 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.1 KB)

8.17 Wykaz gmin, w których odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w 2015 roku był niższy od średniej dla kraju w roku 2015 (tj. 6.8%) (3.6 MB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (242.2 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności (414.9 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (804.9 KB)

8.21 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk-Informator (401.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").