Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-03-2017 do 12-04-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 21.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 18-05-2017

Informacja o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o rozwiązanej umowie o dofinansowanie projektu (235.7 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (231.1 KB)

Opublikowano: 27.07.2017 r.


Informacja o projektach pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17 (268.5 KB)

Uchwała Nr 3675/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru do dofinansowania (215.4 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3675/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru do dofinansowania (327.5 KB)

Opublikowano: 18.05.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.03.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 12.04.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:

  • programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób nowotworowych. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, tj. Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Płuc (Etap I i Etap II).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 2 365 500,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 2 116 500,00 zł
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 249 000,00 zł

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.6.1 (1 MB)

8.1 Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Płuc (Etap I i Etap II) (696.3 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (385.4 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (224.5 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.9 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (542.4 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (937.6 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (373.7 KB)

8.10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.8 KB)

8.11 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (405 KB)

8.12 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (746.7 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 6.6.1 (319.8 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (374.3 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.1 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (318.5 KB)

8.18 Wzór oświadczenia o bezstronności (414.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").