Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2017 do 28-04-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 27.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 13-09-2017

Informacja o rozwiązanej umowie o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach 7.2.2 (231 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projektu konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2. (227 KB)

Opublikowano: 13.02.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (LGD).

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/17 (268.7 KB)

Uchwała Nr 4254/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 ws. zatwierdzenia wniosku (508.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4254/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (441.9 KB)

Opublikowano: 14.09.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.03.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 28.04.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Projekt może być realizowany wyłącznie przez Lokalną Grupę Działania lub w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
 3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych.
 4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2 lub 3).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 6 705 882,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 6 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł
Wkład własny: 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu 7.2.2 LGD (581.3 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 -EFS (983.7 KB)

8.2 Typy projektu możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 LGD (67.4 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (799.4 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (547.8 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (937.5 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (61.8 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (952 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (69.7 KB)

8.11 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (154.9 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów oraz usług (954.6 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (961.2 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (938.7 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (110.1 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (118.6 KB)

8.17 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (937.2 KB)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS (1 MB)

8.19 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (152.3 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (66.4 KB)

8.21 Wzór oświadczenia o bezstronności (76.2 KB)

8.22 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 MB)

8.23 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk-Informator (401.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").