Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 24-04-2017 do 09-05-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 20.03.2017 r. ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki naboru 04-08-2017

W dniu 09 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4504/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 4094/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru  Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 (zmienionej uchwałą Nr 4140/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.). Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT dla rozwoju AKO. 

Uchwała ZWW nr 4504/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania Podziałanie 3.2.4 (219.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 4504/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania(223.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 3.2.4 (215.7 KB)

Uchwała Nr TO_28_2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 7.11.2017 ws. wyboru do dofinansowania(210.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej ZIT AKO 3.2.4 (357.5 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinanowanie (942.2 KB)

Opublikowano: 14.11.2017 r.


W dniu 23 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4140/2017 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4094/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17.

Uchwała Nr 4140_2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. (371.6 KB)

Uchwała Nr TO_17_2017 Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z dnia 28 sierpnia 2017 roku (206.9 KB)

Uchwała Nr TO_18_2017 Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z dnia 28 sierpnia 2017 roku (206.7 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 4140/2017 w sprawie wyboru do dofiansowania Podziałnie 3.2.4 (249.5 KB)


W dniu 4 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4094/2017 zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej ZIT AKO 3.2.4 (357.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 3.2.4 (62.9 KB)

Uchwała 4094/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.08.2017 ws. wyboru do dofinansowania Podziałanie 3.2.4 (220.9 KB)

Uchwała TO/15/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 1.08.2017 ws. wyboru projektów do dofinansowania Podziałanie 3.2.4 (209.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4094/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.08.2017 ws. wyboru do dofinansowania Podziałanie 3.2.4 (250.2 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinanowanie (4.2 MB)

Opublikowano: 07.08.2017 r.

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (292.1 KB)

Opublikowano: 31.10.2017 r.


Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że pięć projektów złożonych w ramach konkursu zostało poddanych ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekty zostały skierowane do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 10.10.2017 r.


Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

lista po ocenie merytorycznej_3.2.4_01_2017 (219.2 KB)


Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 20.07.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 30 maja 2017 roku zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniki oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania 3.2.4 2017 (718.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 3.2.4 (358.2 KB)

Uchwała TO/10/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 30.05.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (209.9 KB)

Opublikowano: 01.06.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.04.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 9.05.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,  ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 • ­jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • ­jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów w Europe

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 000 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


W dniu 23 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4139/2017  w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3376/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.2.Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

AKTUALNY Regulamin 3.2.4 - obowiązuje od 23.08.2017 r. (799.8 KB)

Uchwała Nr 4139_2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. (380.3 KB)


Regulamin 3.2.4 (846.7 KB)

Załączniki do Regulaminu:

1-Kryteria Wyboru Projektów 3.2.4. (226.5 KB)

2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3- Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 (549.8 KB)

4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 3.2.4 (616 KB)

5-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 3.2.4 (94.6 KB)

6-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (457.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

8-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

Pozostałe dokumenty:

9-Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.4 (349.8 KB)

10-Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (545 KB)

11-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

12-Załącznik 8 do wniosku-Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

13-Instrukcja wypełniania Załącznika 8 do wniosku NATURA 2000 (312.9 KB)

14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

16-Załącznik 9 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

18-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502.5 KB)

19-Załacznik 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

20-Zalacznik 24 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.7 KB)

21-Załącznik 25 do wniosku zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post (465 KB)

22-Załącznik 27 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (68.5 KB)

23-Załącznik 28 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (482 KB)

Inne ważne informacje

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: agnieszka.krok@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 39, 61 626 63 16 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.