Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 26-04-2017 do 31-05-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 25.04.2017 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.02.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-09-2017

28 września 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4303/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. zgłoszonego jako projekt pozakonkursowy pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” w Działaniu 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałaniu 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPWP.05.02.02-IZ-00-30-001/17 (370.6 KB)

Uchwała 4303/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.09.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (304.2 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy 5.2.2 (3.9 MB)

Opublikowano: 02.10.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego.” złożony przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

Lista projektów ocenionych merytorycznie (184.1 KB)

Opublikowano: 27.09.2017 r.


Zakończony etap oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego.” złożony przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 09.08.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 26.04.2017 r. od godziny 7.30 do 31.05.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 25.04.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może się ubiegać podmiot wykonujący w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt polegający na zakupie jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 44 200 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1. Kryteria Wyboru Projektów (390.3 KB)

2. Formularz wniosku o dofiansowanie (547.5 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (689.4 KB)

4. Podręcznik Użytkownika systemu LSI 2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5. Niebieska księga Sektor Transportu Publicznego (1.9 MB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (696.4 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7. Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

9. Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (548 KB)

Załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie projektu:

10. Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (944.8 KB)

12. Załącznik nr 5 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (468.5 KB)

13. Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

14. Załącznik nr 8 Formularz informacji dotyczący pomocy de minimis dla przedsiebiorcy wykonujacego usluge swiadczona w ogolnym interesie gospodarczym (324.5 KB)

15. Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

16. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

17. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (70.3 KB)

18. Załącznik nr 10 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.