Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2017 do 07-07-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 30.05.2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki naboru 05-10-2017

UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany plik dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Aktualizacja wynika ze zmiany treści tych dokumentów.

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.7 MB)

Opublikowano: 19.03.2019 r.


06 marca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 420/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4335/2017 z dnia 05 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 420/2019. Tożsamą uchwałę przyjęła Rada Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska w dniu 08 marca 2019 r.

Skład Komisji Oceny Projektów (197.8 KB)

Uchwała 420/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 06.03.2019 (387.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 420/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 06.03.2019 (289.1 KB)

Uchwała nr TO/4/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 08.03.2019 (141.4 KB)

Opublikowano: 11.03.2019 r.


W dniu 13 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 77/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4336/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zwiększenia alokacji na konkurs Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4335/2017 z dnia 05 października 2017r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17. 

Uchwała Nr 77/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4336/2017 (391.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 77/2018 (78.6 KB)

Uchwała RAKO nr 7/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/23/2017 (222.1 KB)

Opublikowano: 20.12.2018 r.


W dniu 05 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4335/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Następnie w tym samym dniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu alokacji na konkurs: uchwała nr 4336/2017 w sprawie: zwiększenia alokacji na konkurs Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4335 /2017 z dnia 05 października 2017r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Skład KOP IP WRPO 2014+ (708.7 KB)

Skład KOP IZ WRPO 2014+ - 9.3.5 (249.4 KB)

Uchwała Nr 4335/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 października 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania (45.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4335/2017 zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru do dofiansowania (63.3 KB)

Uchwała ZWW Nr 4336/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. zwiększenia alokacji i zmiany uchwały o wyborze do dofinansowania (48.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4336 /2017 Zarządu Województwa wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dofinansowania (63.3 KB)

Uchwała nr TO/21/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej- wybór do dofinansowania (138.1 KB)

Uchwała nr TO/23/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - zwiększenie dofinansowania (138.2 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (776.9 KB)

Opublikowano: 20.10.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę ocenionego projektu.

Lista po ocenie merytorycznej 9.3.5 Powiat Kaliski (295.3 KB)

Opublikowano: 04.03.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony przez Powiat Kaliski wniosek o dofinansowanie nr RPWP.09.03.05-30-0002/17 został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 06.02.2019 r.


Ocena strategiczna

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 17 grudnia 2018 roku podjęła uchwalę nr 6/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/12/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17.

Uchwała nr 6/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr TO/12/2017 (219 KB)

Załacznik do uchwały nr 6/2018_RAKO - Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania (482.4 KB)

Opublikowano: 20.12.2018 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę ocenionego projektu.

Lista po ocenie merytorycznej (216.5 KB)

Opublkowano: 29.09.2017 r.


Zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony przez Powiat Ostrowski wniosek o dofinansowanie nr RPWP.09.03.05‑30‑0001/17 został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublkowano: 25.08.2017 r.


Zakończenie oceny strategicznej

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 24 lipca 2017 roku Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr  RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów efrr rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej zit (629.3 KB)

Skład podzespołu kop dokonującego oceny strategicznej zit (360.6 KB)

Uchwała nr TO/12/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 24 lipca 2017 roku (40 KB)

Opublikowano: 26.07.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 07.07.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,  ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

  • ­jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży, przede wszystkim poprzez inwestycje w obiekt/y (przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynku/ów), wyposażenie/doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/ pomoce dydaktyczne. Wymienione typy projektów można łączyć.

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył/złoży wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałanie 8.3.5. „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • maksymalnie do 85 % wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wartość dofinansowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1208),

  • wkład własny Beneficjenta stanowi minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
  • minimalna wartość projektu:

- projekty infrastrukturalne – wartość minimalna 250 tys. PLN,

- zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN.

  • maksymalna wartość dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis wynosi 700 000,00 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 300 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 7.Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Aktualizacja wynika ze zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

wzór Umowy RODO obowiązujący od 26.02.2019 + regulamin (915.6 KB)

Opublikowano: 18.03.2019 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


REGULAMIN 9.3.5 (348 KB)

Załączniki do Regulaminu:

1.Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.5 (491 KB)

2.Podręcznik podmiotu zgłaszającego, beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014 -2020 (3 MB)

3.Wzór wniosku o dofinansowanie (548.9 KB)

4.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (166.2 KB)

5.Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) (403.5 KB)

6.Instrukcja SW (część opisowa) (603 KB)

7.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (458 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8.Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

9.Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

10.Wytyczne MR- realizacja przedsięwzięć z EFS w edukacji (852.5 KB)

Pozostałe dokumenty:

11.Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12.Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (944.8 KB)

13.Załącznik nr 9 do wniosku - Zaświadczenie Natura2000 (463 KB)

14.Instrukcja wypełniania Załacznika nr 9 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

15.Załącznik nr 10 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16.Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (69 KB)

17.Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu (465.5 KB)

18.Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.5 KB)

19.Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

20.Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

21.Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera (480.5 KB)

22.Załącznik nr 27 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

23.Załącznik nr 27 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

24.Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mailowo pod adresem: mwawrzyniak@sako-info.pl i edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, do IZ WRPO 2014+ mailowo pod adresem: magdalena.maciejewska@umww.plmagdalena.heiser@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 18, 61 626 63 41 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.