Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2017 do 17-07-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja dla uczestników projektów

Aby ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy skontaktować się bezpośrednio z realizatorem projektu.

Szczegółowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (44.6 KB)

Opublikowano: 23.01.2018 r., Aktualizacja: 07.03.2018 r.

Wyniki naboru 11-01-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną informację o projekcie zatwierdzonym do dofinansowania, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą, ocenę formalno-merytoryczną oraz negocjacje.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Uchwała Nr 5685/2018 ZWW z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania (364.4 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania (464.3 KB)

Opublikowano: 02.08.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów po procedurze odwoławczej, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5276/2018 ZWW z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (364.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5276/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2018 r. (476.1 KB)

Lista członków KOP - 6.3.1 (46.7 KB)

Opublikowano: 15.05.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.1 (78.7 KB)

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.  

Lista niezawartych umów 6.3.1-001/17 (77.7 KB)

Opublikowano: 08.05.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Odwoławczej powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Projekty skierowane do etapu negocjacji (451 KB)

Opubklikowano: 13.04.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.1. (234.9 KB)

Opublikowano: 06.03.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów po procedurze odwoławczej, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17. 

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (270.4 KB)

Uchwała Nr 4966/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania (350.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4966/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r (465.2 KB)

Opublikowano: 23.02.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr  RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17. Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP - 6.3.1 (22.3 KB)

Uchwała Nr 4796/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (371.2 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4796/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. (551.5 KB)

Opublikowano: 12.01.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą oraz zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą (436.4 KB)

Opublikowano: 02.02.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17 do dnia 31 stycznia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku uwolnienia środków.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji w wyniku uwolnienia środków (451.3 KB)

Opublikowano: 24.11.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (476.4 KB)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 3984/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17.

1. W pkt. 1.1.3, Wskaźnik rezultatu bezpośredniego przyjął brzmienie:

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, Ogółem: 1334*

*IZ WRPO 2014+ dążyć będzie do wyboru projektów, w których co najmniej 13% powstałych w ramach projektu przedsiębiorstw zatrudni dodatkowo co najmniej jednego pracownika.

Konieczność utworzenia dodatkowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach wynika z założeń przyjętych w WRPO 2014+, w związku z powyższym doszczegółowiono zapis.

2. W ppkt. 4.4.1 w tabeli: Kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym usunięto omyłkowo pozostawione kryterium nr 8: Zgodność z częścią VII Dodatkowe informacje Regulaminu konkursu. W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość wypełnienia wniosku, zgodnie z częścią VII Regulaminu konkursu. Osoba oceniająca może uznać przedmiotowe kryterium za spełnione warunkowo.

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu nie jest już aktualne, zastąpione zostało kryterium nr 7.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 10 lipca 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała Nr 3984/2017 ZWW z dnia 07.07.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 3705/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu (431.2 KB)

Opublikowano: 10.07.2017r.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 17.07.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

  1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),
  2.  szkolenia lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  4. wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym lub pomostowe wsparcie finansowe.

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych, tj. Leszczyńskiego i Konińskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 66 484 722,00 PLN

wsparcie finansowe EFS:   59 486 330,00 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 6 998 392,00 PLN

 (w tym kwota przeznaczona na OSI wsparcie finansowe EFS i BP: 7 410 000,00 PLN)

w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 3 610 000,00 PLN

wsparcie finansowe EFS: 3 230 000,00 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 380 000,00 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 3 800 000,00 PLN

wsparcie finansowe EFS: 3 400 000,00 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 400 000,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin (obowiązuje od 10.07.2017r.)

8.0 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 - lipiec 2017 (1 MB)


8.0 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 NIEAKTUALNY (1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (459.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.3.1 (295.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.6 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (546.3 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (2.8 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014 (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (944.5 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.1 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.4 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (411.8 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (630.6 KB)

8.11 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014 (619.4 KB)

8.12 Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji (495.4 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług 6.3.1 (394 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.3.1 (375.5 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (374.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (320.7 KB)

8.19 Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych (504.3 KB)

8.20 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 (830.7 KB)

1 Regulamin rekrutacji uczestników (519.3 KB)

2 Wstępny formularz rekrutacyjny (560.8 KB)

3 Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego (478.2 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (552.6 KB)

5 Biznesplan (595.9 KB)

6 Karta oceny biznesplanu (492.4 KB)

7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu (440.7 KB)

8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem (451.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").