Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2017 do 14-07-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 06-09-2017

6 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4235/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych", Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę z projektem wybranym do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektu ocenianego w konkursie Nr RPWP.04.01.03-IZ-00-30-001/17 (215.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (215.1 KB)

Uchwała 4235/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6.09.2017 ws. wybru wniosku o dofinansowanie (301 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.5 MB)

Opublikowano: 13.09.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.1.3 (213.6 KB)

Opublikowano: 30.08.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że jeden projekt złożony w ramach konkursu został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 10.08.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 14.07.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 30.05.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, tj.:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną,
  4. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
  5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  6. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą:

realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu), których realizacja wynika z  Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla sektora gospodarki wodnej w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu). 

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 425 209,60 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (437.8 KB)

2 Regulamin konkursu (785.2 KB)

3 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.3 (379.9 KB)

4 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjanta LSI do obsługi WRPO 2014+ (3 MB)

4.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (549.9 KB)

6 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (479.5 KB)

6.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (czesc obliczeniowa) (155.2 KB)

7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (612.9 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (1.2 MB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach OP 1_2_3_4_5_i_9 (1.1 MB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (742.8 KB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

15 Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

16 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

17 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

18 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

19 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

19.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502 KB)

20 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

21 Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (483.5 KB)

22 Załącznik nr 27 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami 
tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.