Zakończony od 30-06-2017 do 31-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r.  ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 05-04-2018

18 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3282/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych
w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 3282/2021Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 r. (564.1 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3282/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 r. (483 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (3.7 MB)

Opublikowano: 19.02.2021 r. 


28 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3184/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 3184/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. (564.2 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3184/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.01.2021 r. (483.1 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Opublikowano: 01.02.2021 r. 


20 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1869/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 1869/2020 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów (564 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1869/2020 - Lista projektów ocenionych pozytywnie (482.7 KB)

do umowy (4 MB)

Opublikowano: 21.02.2020 r.


16 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1739/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

 

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Uchwała nr 1739/2020 ws. zwiększenia alokacji (563.6 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1739/2020 (482.6 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Opublikowano: 17.01.2020 r.


12 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 620/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała 620/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12.04.2019 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania (298.2 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały 620/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12.04.2019 (482.6 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Opublikowano: 15.04.2019 r.


14 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 340/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 340/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie (301.7 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały ZWW Nr 340_2019 (24 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (1015.6 KB)

Opublikowano: 18.02.2019 r.


15 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6001/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17. 
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 6001/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (449.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6001/2018 Lista projektów ocenionych pozytywnie (484.2 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (1 MB)

Opublikowano: 16.10.2018 r.


30 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5368/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała 5368/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.05.2018 (297 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 5368/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.05.2018 (481.3 KB)

Opublikowano: 05.06.2018 r.


5 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5149/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista członków KOP (489.5 KB)

Uchwała Nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (295.7 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. - Lista projektów ocenionych pozytywnie (476.4 KB)

dokumenty do umowy (5.5 MB)

Opublikowano: 09.04.2018 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że po zakończeniu procedury odwoławczej 1 wniosek został oceniony pozytywnie. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którego ocena zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 23.08.2018 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (455.9 KB)

Opublikowano: 28.03.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 187 wniosków o dofinansowanie. 116 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 49 projektów zostało ocenionych negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 2 wnioski zostały wycofane. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 21.12.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 31.08.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 30.05.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 1. jst i ich związki,
 2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 4. przedsiębiorcy,
 5. spółdzielnie mieszkaniowe,
 6. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 7. szkoły wyższe,
 8. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 9. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 10. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 11. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,
 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,
 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth,
 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,
 5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2 MWth,
 6.  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu);
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 225 685 334,99 232 303 610,15 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 6.1 wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 07.06.2017r. godz. 11:10

6.1_Instrukcja_do_sporządzania_Studium_Wykonalności_część_obliczeniowa (67.2 KB)

Tabela zmian - (SW część obliczeniowa) (26 KB)


1_Ogłoszenie o naborze (1.2 MB)

2_Regulamin_Konkursu_3.1.1 (608.3 KB)

3_Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 (389.7 KB)

4_Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3 MB)

4.1_Regulamin Użytkownika LSI2014 (798.4 KB)

5_Wzor wniosku_o_dofinansowanie_projektu (550.6 KB)

6_Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_Wykonalności_czesc opisowa (646.5 KB)

6.1_Instrukcja_do_sporządzania_Studium_Wykonalności_czesc_oblliczeniowa - NIEAKTUALNY(67.1 KB)

7_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu (298.8 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

7.1_Wzor_porozumienia_w sprawie_dofinansowania_projektu (244.9 KB) (nieaktualny)

8_Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

9_Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

10_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu (307.4 KB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12_Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (944.8 KB)

13_Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generaglenj Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

14_Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenie oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

15_Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

16_Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

17_Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

18_SPA 2020-Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

19_Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

20_Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502 KB)

21 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

22 Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

23 Załącznik nr 28 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

24_Załącznik nr 31 do wniosku - Oświadczenie Wnioskodawcy (dotyczy projektu parasolowego) (466 KB)

25_-_Załącznik_nr_32_do_wniosku__-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis (290 KB)

26_-_Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_formularza_informacji_o_pomocy_de_minimis (74.7 KB)

27_-_Załącznik_nr_32_do_wniosku_-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_przez_przedsiębiorcę (324 KB)

28_-_Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_formularza_informacji_przez_przedsiębiorcę (74.7 KB)

29_-_Załącznik_nr_32_do_wniosku_-_Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis (85.4 KB)

30_-_Załącznik_nr_33_do_wniosku_ Kalkulator_pomocy_inwestycyjnej (130.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.hancyk@umww.pl oraz natalia.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6197, 61 626 6147 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.