Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 18-09-2017 do 09-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 16.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 29-12-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (75.3 KB)

Opublikowano: 06.03.2018 r., Aktualizacja 08.05.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do dofinansowania.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑003/17.

Lista członków KOP - 6.6.1 003 (22 KB)

Uchwała Nr 4755/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (395 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4755/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2017 r. (346.6 KB)

Opublikowano: 02.01.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (67.5 KB)

Opublikowano: 17.11.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 18.09.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 9.10.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na realizowanie projektów zakładających eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dostosowanych do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników. Projekty mogą również przewidywać działania służące przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Projekty w ramach niniejszego konkursu powinny zawierać obowiązkowo działania w zakresie:

 • przygotowania pogłębionej analizy występowania niekorzystnych czynników  zdrowotnych w miejscu pracy/identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz programów naprawczych przyczyniających się do ich minimalizacji, wskazania długotrwałego wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracowników oraz fakultatywnie (co najmniej jeden z niżej wymienionych):
 • wdrożenia programów naprawczych przyczyniających się do minimalizacji niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy;
 • wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na celu eliminację/zmniejszenie zidentyfikowanych czynników ryzyka;
 • usprawnienia procedury wczesnej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy;
 • dostosowania stanowisk pracy (aby dalsze wykonywanie obowiązków służbowych nie pogarszało stanu zdrowia pracownika);
 • działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób objętych wsparciem (w tym np.: edukacji zbiorowej dla pracowników na terenie zakładów pracy dotyczącej chorób cywilizacyjnych, szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i efektywności pracy);
 • poradnictwa psychologicznego;
 • doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidulanego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję);
 • szkoleń, kursów i studiów podyplomowych mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych (w celu podjęcia aktywności zawodowej w innym obszarze bardziej odpowiadającym możliwością zdrowotnym).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 17 355 736,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 15 528 816,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 826 920,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.6.1 (955.3 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (413.1 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (320.3 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.5 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (543.7 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.2 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.4 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (411.9 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.8 KB)

8.11 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (611 KB)

8.12 Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji (495.9 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 6.6.1 (243 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (374.5 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.8 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (318 KB)

8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (440.5 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (667.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").