Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 18-09-2017 do 10-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 16.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑003/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 11-01-2018

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projektu konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów 7.2.2-003/17 (74.8 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑003/17. Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP - 7.2.2 (22.1 KB)

Uchwała Nr 4797/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (398.6 KB)

Załącznik 1 do Uchwały Nr 4797/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. (444.8 KB)

Opublikowano: 12.01.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/17.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (65.8 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 18.09.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 10.10.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania Programu lub danego projektu służącego realizacji Programu;
 2. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. w przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesamodzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu;
 4. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, skierowane w szczególności do dzieci oraz osób z ich otoczenia, prowadzone wyłącznie przez osoby    uprawnione do  udzielania  świadczeń  oraz  osoby  legitymujące się  nabyciem  fachowych kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  w  określonym  zakresie  lub  w  określonej dziedzinie medycyny;
 5. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane w szczególności do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone wyłącznie przez osoby uprawnione  do  udzielania  świadczeń  oraz  osoby  legitymujące się nabyciem fachowych  kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  w  określonym  zakresie  lub w określonej dziedzinie medycyny;
 6. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%
(85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 5 918 500 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 5 295 500 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 623 000 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Wkład własny – 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2 (1013.7 KB)

8.1 Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej (1.4 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (439.5 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (62.8 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.6 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (542.4 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.2 MB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (434.7 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (520.9 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (550.8 KB)

8.11 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (748.9 KB)

8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (738 KB)

8.13 Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji (612.7 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (238.6 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (432.2 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (243.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").