Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 20-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-004/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż na ogłoszony dnia 28.08.2017 r. nabór w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - RPZ Zdrowa aorta nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym dalsze procedowanie w ramach konkursu zostało zakończone.

Opublikowano: 06.11.2017 r.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.09.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 20.10.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania Programu lub danego projektu służącego realizacji Programu;
 2. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 4. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone wyłącznie przez osoby uprawnione do  udzielania  świadczeń  oraz  osoby  legitymujące się  nabyciem  fachowych kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  w  określonym  zakresie  lub  w  określonej dziedzinie medycyny;
 5. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane w szczególności do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone wyłącznie przez osoby uprawnione  do  udzielania  świadczeń  oraz  osoby  legitymujące się nabyciem fachowych  kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  w  określonym  zakresie  lub w określonej dziedzinie medycyny;
 6. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 4 175 535,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 3 736 005,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 439 530,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu 6.6.1 (431.2 KB)

8.1 Regionalny program zdrowotnych - Zdrowa aorta (481.2 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (969.6 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania (64.8 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (754.1 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (592.3 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014 (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 (513.1 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (62.2 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (952.5 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (962.1 KB)

8.11 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (87.7 KB)

8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014 (127.6 KB)

8.13 Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji (77.6 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (937.1 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (938.7 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (110.1 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (118.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (67 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").