Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 10-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.03.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 07-03-2018

7 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5027/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 5027/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (474 KB)

Lista projektów ocenionych (503.8 KB)

Lista członków KOP (351.6 KB)

dokumenty do sporządzania umowy (OOŚ) (790.4 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy (957.7 KB)

Opublikowano: 09.03.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 1.3.1 (310.6 KB)

Opublikowano: 01.03.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie 5 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został ocenionych negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 18.01.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 10.11.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu:

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na zapewnieniu przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe[1], usługi doradcze[2], usługi specjalistyczne[3]) oraz wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

 


[1] Usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne.

[2] Np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora.

[3] Związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami np. potrzebne w uzyskaniu ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem:

  • Maksymalna kwota dofinansowania: 2 000 000 PLN
  • Maksymalne wsparcie udzielone jednemu beneficjentowi docelowemu: maksymalnie do 100.000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. [art. 3]).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1. Ogłoszenie o naborze (551.3 KB)

2. Regulamin konkursu (856.6 KB)

3. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (502.2 KB)

4. Podręcznik LSI2014+ (3 MB)

4.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie (589.2 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku (935.3 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (162.1 KB)

8.Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (254 KB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie (698.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

11. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

12. Załącznik nr 8 do regulaminu konkursu Minimalne wymagania jakościowe dotyczące procesu inkubacji (780.8 KB)

13. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

14. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

15._Załącznik nr 10 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

16.1.Załącznik nr 11 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis (84.2 KB)

16.2. Załącznik nr 11 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

16.3. Załącznik nr 11 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

16.4. Załącznik nr 11 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (331 KB)

16.5. Załącznik nr 11 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularzainformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo pod adresem julia.cabaj@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem  61 626 61 77 oraz poprzez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań: mailowo pod adresami: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl oraz telefonicznie pod numerami tel.: 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.