Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 05-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 29-03-2018

29 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5139/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/17dla Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 01.01.00/17 (266.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 01.01.00/17 (351.3 KB)

Uchwała 5139/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.03.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (396.1 KB)

dokumentacja do sporządzenia umowy (OOŚ) (2.4 MB)

dokumenty do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Opublikowano: 05.04.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Zakończenie oceny merytorycznej 1.1 (300.5 KB)

Opublikowano: 23.03.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że trzy złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 08.03.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 05.01.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Działania 1.1. mogą ubiegać się:

  • Jednostki naukowe i ich konsorcja
  • Uczelnie wyższe
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na inwestycji w infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2017 roku, w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 78% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  • Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu – 50% kosztów kwalifikowalnych
  • Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu – 85% kosztów kwalifikowalnych  

W przypadku projektów, w których założono wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pod warunkiem złożenia wniosku do ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego i uzyskania dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalny poziom dofinansowania  części niegospodarczej projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (z czego 85% stanowi EFRR a 15% Budżetu Państwa)

  • Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 WRPO 2014+ - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Działania 1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, od 27 marca 2018 r., to jest od dnia wejścia w życie Uchwały nr 5095/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia nowego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”­ Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B + R w sektorze nauki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

AKTUALNY Wzór Umowy o dofinansowanie dla Działania 1.1 WRPO 2014+ - obowiązuje od 27.03.2018 r. (518.5 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 04.04.2018 r.


1. Ogłoszenie o naborze (455.2 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001_17 (791.2 KB)

3. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (Działanie 1.1.) (417.7 KB)

4. Podręcznik_LSI2014+ (2.8 MB)

4.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (760.2 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie (594 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku (1.1 MB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (571.5 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (273.3 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie (738.2 KB) (nieaktualny)

9. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

11. Założenia do Planu prac B+R (221.5 KB)

12. Mechanizm monitorowania i wycofania - rekomendacje Ministerstwa Rozwoju (dokument ma charakter pomocniczy) (349.9 KB)

13. Ścieżka aplikowania o zapewnienie finansowania w ramach pi 1a i pi 10a (dokument pomocniczy) (349.5 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (477.5 KB)

15. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

16.1. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

16.2. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

16.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

16.4. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (324.5 KB)

16.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (74.7 KB)

17. Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o wskaźniku przychodów z działalności komercyjnej (76.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.kwasnik@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.