Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 10-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 22-02-2018

22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4975/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (299.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4975/2018 - POSI (201.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4975/2018 - GOSI (198.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 3.3.1 (351.4 KB)

dokumenty do umowy 3.3.1 OSI (4 MB)

Opublikowano: 27.02.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 3.3.1 001/17 (301.6 KB)

Opublikowano: 19.02.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 5 złożonych wniosków o dofinansowanie 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 10.11.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
 4. podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego,
 5. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 6. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 7. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1‑5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

 1. zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
 2. budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np.:
 • sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)
 • zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych
 • parkingów typu P&R, B&R
 • zintegrowanych centrów przesiadkowych
 • zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,
 • pasów ruchu dla rowerów.
 1. budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).
 2. budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne ściśle powiązanymi z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)
 3. montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego
 4. działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1‑5).).

UWAGA!!!

Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji:

- dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 10 602 361,37 zł
- dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 980 529,99 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 11 582 891,36 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (443.8 KB)

2 Regulamin Konkursu (789.9 KB)

3 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 (362.7 KB)

4 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO2014+ (3 MB)

4.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

5 Wniosek o dofinansowanie projektu (598.6 KB)

6 Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności (częśc opisowa) (137.3 KB)

6.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (92.8 KB)

7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (613.2 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7.1 Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (513 KB)

8 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (1.2 MB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach OP 1 2 3 4 5 i 9 (1.1 MB)

10 Metodyka szacowania spadku emisji gazow cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok) (514 KB)

11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (772.9 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ w zakresie OOŚ (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ w zakresie OOŚ (944.8 KB)

14 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

16 Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

17 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku -Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

18.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.9 KB)

19 Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

20 Załącznik nr 27 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (483.5 KB)

21 Załącznik nr 29 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

22 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

23 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

24 Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

25 Niebieska ksiega dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

26 Niebieska Ksiega dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

27 Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrozenie Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (6.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres marta.jedro@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 45 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.