Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 24-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017 r.  ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja o ponownym wydłużeniu terminu zakończenia oceny merytorycznej

IZ WRPO 2014+ przedłuża ponownie termin oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17 do dnia 31 sierpnia 2018 r. Wydłużenie terminu związane jest z koniecznością zachowania zasady komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+ (uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.1.2 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS, w tym m.in. w ramach Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”).

Z uwagi na fakt, że ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w konkursie dla Poddziałania 7.2.2 (konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17) nie została jeszcze zakończona, IZ WRPO 2014+ zmuszona jest wydłużyć termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 (konkurs nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17).

Powyższa decyzja została podjęta przez IZ WRPO 2014+ na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17, pkt. IV, ppkt G.2.

Opublikowano: 29.06.2018 r.


Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia oceny merytorycznej

IZ WRPO 2014+ przedłuża termin oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie nr RPWP.09.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 do dnia 29 czerwca 2018 r. Wydłużenie terminu związane jest z koniecznością zachowania zasady komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+ (uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.1.2 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS, w tym m.in. w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne” – projekty konkursowe).

Z uwagi na fakt, że ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w konkursie dla Poddziałania 7.2.2 (konkurs nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17) nie została jeszcze zakończona, IZ WRPO 2014+ zmuszona jest wydłużyć termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 (konkurs nr RPWP.09.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17).

Powyższa decyzja została podjęta przez IZ WRPO 2014+ na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWP.09.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17, pkt. IV, ppkt G.2.

Opublikowano: 07.05.2018 r.

Wyniki naboru 02-08-2018

Aktualizacja listy projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 14 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1866/2020 w sprawie: zmiany nazwy Wnioskodawcy projektu wybranego do dofinansowania na mocy uchwały nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.01.02-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Uchwała Nr 1866/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Wnioskodawcy projektu (64.8 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (167.6 KB)

Opublikowano: 25.02.2020 r.


2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5698/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (427.2 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (244.1 KB)

Lista członków KOP (358.7 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Opublikowano: 07.08.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów po ocenie merytorycznej 9.1.2 001/17 (301.7 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 21 złożonych wniosków o dofinansowanie 12 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 5 wniosków zostało ocenionych negatywnie oraz 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 08.02.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 24.11.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. 

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne;
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

  1. inwestycjach w ramach rozwoju mieszkalnictwa chronionego i/lub  wspomaganego (w oparciu o istniejącą infrastrukturę w tym: przebudowa, modernizacja i wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania), w powiązaniu  z procesem aktywizacji zawodowej i do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z wyłączeniami wynikającymi z Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych)[1];
  2. tworzeniu i funkcjonowaniu regionalnej infrastruktury usług społecznych powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług[2] (np. specjalistyczne placówki terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, placówki wsparcia dziennego, w tym: kluby seniora, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy dziecka, placówki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności CIS i ZAZ) – modernizacja, przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku[3], zakup wyposażenia;
  3. inwestycjach z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej[4], w tym placówek wsparcia dziennego i opieki nad młodzieżą do świadczenia usług w tym zakresie (np. świetlice pozaszkolne, środowiskowe) oraz na poprawie infrastruktury pieczy zastępczej i przekształceniu placówek opiekuńczo-wychowawczych w kierunku rodzinnej pieczy zastępczej – modernizacja przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku[5]i zakup wyposażenia;
  4. inwestycjach z zakresu tworzenia i funkcjonowania placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, kluby dziecięce[6]) oraz działaniach na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach – wyposażenie, dostosowanie, adaptacja[7], w uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów[8].

 


[1] Możliwa będzie także interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych.

[2] Tam, gdzie bardziej zasadne jest zastosowanie form instytucjonalnych, ich wsparcie również będzie możliwe.

[3] Z zastrzeżeniem Rozdziału 8. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  EFS i EFRR na lata 2014-2020.

[4] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[5] Z zastrzeżeniem Rozdziału 8. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  EFS i EFRR na lata 2014-2020.

[6] Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016 r., poz. 157 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2014, poz. 925) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna  (Dz. U. poz. 368).

[7] Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Podrozdział 5.2).

[8] Z zastrzeżeniem Rozdziału 8. pkt. 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  EFS i EFRR na lata 2014-2020

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu przy czym:

1. Minimalna wartość projektu:

a) 100 000,00 PLN (projekty, których elementem są roboty budowalne),

b)  50 000,00 PLN (zakup wyposażenia).

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych inwestycji.

3. Maksymalna wartość dofinansowania:

a)  2 000 000,00 PLN dla projektów nieobjętych pomocą publiczną,

b)  700 000,00 PLN dla projektów, w których występuje pomoc de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 20 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (641.2 KB)

2 Regulamin konkursu (857.1 KB)

3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (Poddziałanie 9.1.2) (1.8 MB)

4.Podręcznik LSI2014 (3 MB)

4a Regulamin Użytkownika LSI 2014 (798.4 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie (578.7 KB)

6 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (995.3 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (188.2 KB)

7 a Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (295.1 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie (698.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

10 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (408.7 KB)

12 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy (474.6 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

13 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

15 Załącznik nr 2 do wniosku - Wzor oświadczenia rejestry Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

16 a Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (316.5 KB)

17 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2 (465 KB)

18a Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 2 (464.9 KB)

19 Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

20 Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera (480 KB)

21. Załącznik nr 27 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

22 a Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

22 b Załącznik nr 28 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

22 c Załącznik nr 28 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji (74.6 KB)

22 d Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (324.5 KB)

22 e Załącznik nr 28 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.koprucka@umww.pl i pod numerem telefonu 61 6267140 oraz na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerami tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.