Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 30-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania „Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony w ramach konkursu nr RPWP.03.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 wniosek o dofinansowanie na etapie oceny formalnej uzyskał ocenę negatywną. 

Opublikowano: 14.02.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 30.11.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29.08.2017 r.  

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt. 2.3.1. Działanie 3.1 ppkt. 7 Typ beneficjenta tj. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, polegające na budowie oraz przebudowie sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110 kV).

Finanse

1. Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem,  iż maksymalny poziom dofinansowania oblicza się zgodnie z:

  1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
  2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

 

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (1.2 MB)

2 Regulamin Konkursu 3.1.2 (537.1 KB)

3 Kryteria Wyboru Projektow w ramach Dzialania 3.1 Poddziałania 3.1.2 (378.8 KB)

4 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014 do obsługi WRPO 2014 (3 MB)

4.1 Regulamin Użytkownika LSI2014 (798.4 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (598.9 KB)

6 Studium Wykonalności 3.1.2 cześć opisowa (468 KB)

6.1 Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności 3.1.2 (część obliczeniowa) (272.4 KB)

7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (298.8 KB)  - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

9 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (279.2 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

11 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (944.8 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Wzór Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

14 Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

17 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

18 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

19 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

20 Załącznik nr 24 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

21 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

22 Załącznik nr 24 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324 KB)

23 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

24 Załącznik nr 24 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (85.4 KB)

25 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

26 SPA 2020-Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres natalia.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 47 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.