Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 05-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 23-05-2018

23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5338/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów (360.1 KB)

Uchwała 5338/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 ws. wyboru wniosków (407.4 KB)

Zał nr 2 do Uchwały 5338/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 (547.3 KB)

dokumenty do umowy (5.2 MB)

Opublikowano: 24.05.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.2.1 (307.2 KB)

Opublikowano: 17.05.2018 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących (konkurs nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/17) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 26 wniosków o dofinansowanie. 17 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, 8 wniosków zostało ocenione negatywnie, natomiast 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Opublikowano: 30.03.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 05.01.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są następujący Wnioskodawcy:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym:

  1. projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;
  2. projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  3. projekty dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów;
  4. projekty dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów;
  5. projekty dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych do zamknięcia w zakresie zgodnym z zakresem określonym w decyzji o zamknięciu, jako element kompleksowego projektu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020,
  • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi

i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


WAŻNE!

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW REGULAMINU KONKURSU NR RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z interpretacją zapisów Uszczegółowienia WRPO 2014+ (SZOOP) oraz Regulaminu konkursu ujętych w pkt. III.B.2.h, tj.: „dofinansowaniem w ramach konkursu nie mogą być objęte kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (będą realizowane z poziomu krajowego)” informujemy, że na podstawie uzyskanych wiążących wyjaśnień z Ministerstwa Rozwoju przedmiotowy zapis oznacza, że w konkursie nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 mogą być realizowane projekty w regionach gospodarki odpadami, w których nie uwzględniono komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów. Warunek ten nie ma jednak zastosowania dla projektów dotyczących wyłącznie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadami (PSZOK). W przypadku projektów dotyczących PSZOK obowiązuje demarkacja kwotowa i liczby obsługiwanych mieszkańców, tj.: do dofinansowania kwalifikować się będą projekty o wartości do 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców.

Regionami gospodarki odpadami, w których funkcjonuje lub planowana jest instalacja termicznego przekształcania odpadów są: region I, region II, region VIII, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016‑2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Opublikowano: 03.11.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (423.1 KB)

2 Regulamin Konkursu 4.2.1 (788 KB)

3 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 4.2, Poddziałania 4. 2. 1 (402.4 KB)

4 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO2014+ (3 MB)

4.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

6 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności 4.2.1 część opisowa (163 KB)

6.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności 4.2.1 część obliczeniowa (54.8 KB)

6.2 Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (298.8 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

8 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR (1.2 MB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczenia projektów realizowanych w ramach osi (1.1 MB)

10 Plan gospodarki odpadami dla województrwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 (6 MB)

10.1 Plan inwestycyjny (2.2 MB)

10.2 Link do Planu godpodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym (12.1 KB)

11 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (915.8 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

12 Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

14 Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

15 Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

16 Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

17 Zał. nr 4 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18 Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

18.1 Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

19 Zał. nr 20 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

20 Zał. nr 26 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

21 Zał. nr 28 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

22 Zał. nr 29 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

23 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

24 Załącznik nr 29 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

25 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

26 Załącznik nr 29 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

27 Zał. nr 30 - Oświadczenie o nie pozostawaniu w trudnej sytuacji (w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej) (20.4 KB)

28 Zał. nr 33 - Oświadczenie spółki komunalnej podmiotu zewnętrznego o sfinansowaniu części rekompensaty z WRPO (466 KB)

29 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

30 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

31 Wytyczne odpadowe (665.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres karolina.ptaszynska@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.