Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 02-10-2017 do 09-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 21-12-2017

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 23 marca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6361/2023 w sprawie zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/17 oraz zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu wybranego w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/17 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie uwzględniającą wskazaną wyżej zmianę.

Uchwała Nr 6361/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. (305 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (379.1 KB)

Opublikowano: 24.03.2023 r. 


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/17

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 28 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5398/2022 w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-002/17 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie uwzględniającą wskazaną wyżej zmianę.

Uchwała Nr 5398_2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2022 r. (304.8 KB)

Lista projektów ocenionych (379.2 KB)

Opublikowano: 28.07.2022 r.


Informacja o zwiększeniu alokacji i wyborze wniosku o dofinasowanie

30 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5369/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01‑IZ‑00‑30‑002/17. 

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Lista projektów ocenionych (363.7 KB)

Uchwała Nr 5369/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru wniosku o dofinansowanie (402.4 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (4.3 MB)

Opublikowano: 01.06.2018 r. 


21 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4730/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała Nr 4730/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (475.8 KB)

Lista projektów ocenionych (363.5 KB)

Lista członków KOP (351 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (4.8 MB)

Opublikowano: 22.12.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 5.1.1 002/2017 (359.4 KB)

Opublikowano: 20.12.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 08.12.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 02.10.2017 r. od godziny 7.30 do 09.10.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą [1];
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich[2] na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

 


[1] Infrastruktura towarzysząca:

 • osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne;
 • chodniki znajdujące się w ciągu drogi;
 • przejścia dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt;
 • ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego z drogi będącej przedmiotem projektu;
 • oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu;
 • infrastruktura drogowa przyczyniająca się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych);
 • kanalizacja teletechniczna;
 • miejsca do wypoczynku dla kierowców, w tym wyposażenie dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz;
 • zieleń ozdobna i ochronna (zieleń przydrożną);
 • zatoki dla autobusów;
 • zatoki postojowe (niebędące miejscami parkingowymi, a służące krótkiemu postojowi).

[2] Drogowy obiekt inżynierski to obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 135 000 000,00  178 505 876,83 zł 188 658 165,99 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (611.4 KB)

2 Regulamin konkursu (684.5 KB)

3 Kryteria wyboru projektów (437.4 KB)

4 Podręcznik LSI2014+ (3 MB)

4.1 Regulamin Użytkownika LSI2014 + (798.4 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie (589.3 KB)

6 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (114.7 KB)

7 Wzór Uchwały do zobowiązania (77 KB)

7.1 Wzór zobowiązania do realizacji projektu (418.5 KB)

8 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

10 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

12 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

14 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

15 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

17 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

18 Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465 KB)

19 Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji (451.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres natalia.kantecka@umww.pl; telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.