Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 02-10-2017 do 31-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 31.08.2017 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska.

Wyniki naboru 05-04-2018

W dniu 5 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5148/2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

Uchwała RAKO nr TO/7/2018 z dnia 09.04.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (220.6 KB)

Uchwała nr 5148/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.04.2018 r. ws. wyboru projektów do dofinansowania (382.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5148/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.04.2018 r. ws. wyboru projektów do dofinansowania (284.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (280 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4 MB)

Opublikowano: 12.04.2018 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (364.6 KB)

Opublikowano: 23.03.2018 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony w ramach konkursu nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17 wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 16.03.2018 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 05 lutego 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/3/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/30/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie po ocenie strategicznej ZIT (po zmianach) (2.2 MB)

Uchwała nr TO-3-2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 5.02.2018 (211.1 KB)

Opublikowano: 16.02.2018 r.; Aktualizacja: 29.03.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony w ramach konkursu nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17 wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 15.02.2018 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 07 grudnia 2017 roku zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.4. Zachowanie, ochrona promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.4. Zachowanie, ochrona promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie po ocenie strategicznej ZIT (2.2 MB)

Skład podzespołu Komisji Oceny Projektów dokonującego oceny strategicznej ZIT (359.7 KB)

Uchwała TO/30/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 7.12.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (140.1 KB)

Opublikowano: 08.12.2017 r.; Aktualizacja: 29.03.2018 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 2 października 2017 r. od godziny 7.30 do 31 października 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 31 sierpnia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
ul. Częstochowska 25 lok. 31
62-800 Kalisz

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 4.4.4 określone w SZOOP WRPO 2014+ przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r.), a więc:

 • ­samorządowe instytucje kultury,
 • ­jednostki samorządu terytorialnego,
 • ­związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania realizowane będą inwestycje w zakresie:

 1. rozwoju instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
 2. adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych,
 3. zakupu trwałego wyposażenia oraz zabezpieczeniu, konserwacji muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 4. zabezpieczenia zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 5. wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwoju kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 6. zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 7. tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).

Typy projektów można łączyć.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 058 562,75 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020.

Minimalna wartość projektu wynosi: 500 000,00 PLN.

W przypadku projektów dotyczących:

 1. konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
 2. rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
 3. rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich;
 4. konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki
 5. obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

maksymalnie 8 000 000,00 PLN.

W pozostałych przypadkach maksymalnie 20 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 4.4.4 (964.5 KB)

1. Kryteria wyboru projektów dla EFRR - Poddziałanie 4.4.4 (184 KB)

2. Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014 (3 MB)

2.1 do Regulamin Użytkownika LSI 2014 (798.4 KB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 4.4.4 (599.2 KB)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 4.4.4 (164.6 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 4.4.4 (649 KB)

6. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 4.4.4 (386.9 KB)

7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (459 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR (1.2 MB)

9. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi (1.1 MB)

10. Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

12. Zał. nr 2 - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

14. Zał. nr 3 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

15. Zał. nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

16. Zał. nr 21 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

17. Zał. nr 25 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

18. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

19. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

20. Zał. nr 27 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

21. Załącznik nr 29 do wniosku Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu z innych źródeł (261.5 KB)

22. Załącznik nr 28 do wniosku Informacja o pomocy innej niż de minimis (81.6 KB)

23. Załącznik nr 33 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

24. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

25. Załącznik nr 33 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

26. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.