Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-08-2017 do 31-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego działając na mocy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowanej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 z dniem 31.08.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-002/17 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 05.01.03 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru 29-12-2017

29 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 296 563,91 zł.

Uchwała Nr 4752/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie (355.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4752/2017 Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania (435.3 KB)

Uchwała nr 42/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu (380.6 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (1.8 MB)

Opublikowano: 04.01.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej (216.1 KB)

Opublikowano: 22.12.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 21.12.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

W dniu 1 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złożonego w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.05.01.03‑IZ‑00‑30‑002/17.

Uchwała 41/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 1.12.2017 ws. zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT (320.7 KB)

Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-002/17 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (220.6 KB)

Opublikowano: 04.12.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 31 sierpnia 2017 r. od godziny 10.00 do 31 października 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 31 sierpnia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61-124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski? 
Miasto Poznań 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 12 300 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1.Kryteria Wyboru Projektów (130.1 KB)

2. Podręcznik LSI 2014 (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (594.6 KB)

4 . Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (293.8 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (114 KB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (457.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

9 .Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (1 MB)

12. Załącznik nr 9 do wniosku Wzór Zaświadczenia Natura 2000 (462.5 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

14. Załącznik nr 10 do wniosku Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15. Załącznik nr 12 do wniosku Wzór oświadczenia rejestry GDOS (68 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

17. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465.5 KB)

18. Załącznik nr 23 do wniosku Oświadczenia Partnerów (479.5 KB)

19. Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji (451.3 KB)

Inne ważne informacje

Informacji dotyczących konkursu udzielają ze Strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań mailowo pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl telefonicznie pod nr  61 669 80 54 ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 16.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.