Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 02-10-2017 do 13-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej z dniem 31 sierpnia 2017 r. ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.04.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.3.2. Gospodarka wodno‑ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska.

Wyniki naboru 02-02-2018

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5173/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 4884/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

Uchwała RAKO nr TO/8/2018 z dnia 13.04.2018r w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (24.9 KB)

Uchwała nr 5173/2018 ZWW z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (46.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5173/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. (42 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (15 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (947.2 KB)

Opublikowano: 17.04.2018


W dniu 2 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4884/2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

Uchwała nr 4884/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.02.2018 r. ws. wyboru projektów do dofinaowania(45.2 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4884/2018 Zarządu Województwa Wielkolskiego z dnia 02.02.2018 r. ws. wyboru projektów do dofinanownia (292.7 KB)

Uchwała RAKO nr TO/4/2018 z dnia 05.02.2018 ws. wyboru projektów do dofinansownia (221.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 4.3.2. (15 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.3 MB)

Opublikowano: 07.02.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.3.2 001/17 (300.6 KB)

Opublikowano: 07.02.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 04.01.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 3 listopada 2017 roku zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 4.Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie strategicznej ZIT (546.9 KB)

Skład podzespołu KOP dokonującego oceny strategicznej ZIT (359.5 KB)

Uchwała TO/26/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 03.11.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (210.1 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.10.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 13.10.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62‑800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • podmioty świadczące usługi wodno‑ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania możliwe będą do realizacji inwestycje polegające na:

 • budowie/rozbudowie/ sieci kanalizacji sanitarnej,
 •  wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych

Przewidywane do realizacji projekty musza spełniać wymagania dyrektywy ściekowej mówiące, iż wsparciem objęte będą mogły być jedynie projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020,
 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15% wydatków kwalifikowalnych,
 • minimalna wartość projektu – 500 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 10 000 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Instytucja Organizująca Konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17  informuje o wystąpieniu technicznej omyłki pisarskiej w szablonie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014+) w tabeli 3.7 Komplementarność z innymi projektami. W kolumnie nr 6 tabeli 3.7  wystąpił błąd w nazwie kolumny – jest „Partnerzy” a winno być „Opis”. W „Opisie”(zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku str. 14, pkt. 3.7) należy krótko wskazać poziom komplementarności projektu z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie projektu (z naciskiem na wskazanie celów i rezultatów).

Opublikowano: 13.10.2017 r.


Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla Poddziałania 4.3.2 Gospodarka wodno‑ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO (Nabór: RPWP.04.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17) części VIII pkt 4 publikujemy obowiązującą wersję Master Planu dla wdrażania dyrektywy ściekowej zatwierdzoną przez właściwy organ. 

Master_Plan_na_podstawie_-_aktualizacja_Krajowego_Programu_Oczyszczania_Ścieków_Komunalnych_(AKPOŚK)_2017 (651 KB)

Załącznik_do_MasterPlanu_na_podstawie_aktualizacji_Krajowego_Programu_Oczyszczania_Ścieków_Komunalnych_(AKPOŚK)_2017 (2.2 MB)

Opublikowano: 21.09.2017 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin Konkursu 4.3.2 (806.1 KB)

1. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Poddziałania 4.3.2. (570 KB)

2. Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014 (3 MB)

2.1. do Regulamin Użytkownika LSI 2014 (798.4 KB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 4.3.2. (595.8 KB)

4. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (726.5 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (66.3 KB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (459 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR (1.2 MB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi (1.1 MB)

9. Piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (788.8 KB)

10. Zał. 2. Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚ K2017 (2.9 MB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (944.8 KB)

12. Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (42.5 KB)

14. Objaśnienia dotyczące wypełniania Załącznika nr 1 (477 KB)

15. Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16. Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

17. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

18. Zał. nr 4 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

20. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

21. Zał. nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

22. Zał nr 24 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

23. Zał. nr 26 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

24. Zał. nr 28 - Efekt rzeczowo-ekologiczny (41.1 KB)

25. Zał. nr 29 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. produkcji i wykorzystania energii cieplnej i lub elektrycznej (481.5 KB)

26 .Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołow (3.4 MB)

27. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

28. Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować:

 • ze Strony Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej: mailowo pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37;
 • ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+: mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, monika.fierkowicz@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 16, 61 626 63 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.