Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 04-09-2017 do 31-10-2017

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 01.09.2017 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑005/17 w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 14-12-2017

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Koszt całkowity projektu to 19 864 500,01 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 909 226,49,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-005/17 (369.5 KB)

Uchwała 4702/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.12.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (301.6 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (5.2 MB)

Opublikowano: 15.12.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo- konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego merytorycznie.

Lista po ocenie merytorycznej (282.5 KB)

Opublikowano: 13.12.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 30.11.2017 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 4 września 2017 r. od godziny 7.30 do 31 października 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 1 września 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 13 727 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (303.1 KB)

2 - Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3 - Regulamin Użytkownika LSI2014 (798.4 KB)

4 - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (600.3 KB)

5 - Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie (285 KB)

6 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) Poddzialanie 4.4.1 (657.5 KB)

7 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) Poddzialanie 4.4.1 (403.5 KB)

8 - Wzór umowy o dofinansowanie (298.9 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

9 - Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR (1.2 MB)

10 - Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczenia projektów realizowanych w ramach osi (1.1 MB)

11 - Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (544.5 KB)

12 - Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

13 - Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (462.5 KB)

14 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

15 - Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16 - Załącznik nr 2 do wniosku - Wzór oświadczenia o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

17 - Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dyspoonowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

18 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

19 - Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

20 - Załącznik nr 28 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.5 KB)

21 - Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

22 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (85.4 KB)

23 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

24 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

25 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (324 KB)

26 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.