Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-11-2017 do 18-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.10.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 05-04-2018

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie, który po wyborze do dofinansowania został wycofany z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów niezawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (309.9 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.6.1 - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17).

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (248.8 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (247.1 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (242 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (236.7 KB)

Opublikowano 04.07.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5154/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 kwietnia 2018 r. (362.3 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (461.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (269.7 KB)

Opublikowano: 05.04.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑005/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do etapu negocjacji (454.8 KB)

Opublikowano: 26.02.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 18.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na realizowanie projektów zakładających działania służące przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Projekty w ramach niniejszego konkursu mogą zawierać m.in. działania w zakresie:

 • opracowania lub aktualizacji dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 • pośrednictwa pracy;
 • poradnictwa/doradztwa zawodowego;
 • staży;
 • szkoleń, kursów, warsztatów i studiów podyplomowych mających na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowania przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia lub stażu;
 • innych działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 5 588 235,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 5 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 588 235,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.6.1 (1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (545.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (438.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 6.6.1 (1.3 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (588.3 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1010 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (433.6 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (518.8 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (548.3 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (751 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (740.4 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (612.2 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych dla Poddziałania 6.6.1 (418.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (231 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (343.5 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (435.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (395.3 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (378.6 KB)

8.19 Obszary o najniższym stopniu rozwoju zgodnie z regionalnym OSI (468.6 KB)

8.20 Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych (434.6 KB)

8.21 Informator - Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (401.6 KB)

8.22 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (733.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").