Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-11-2017 do 31-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17 do 19 lipca 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 05.07.2018 r

Wyniki naboru 19-07-2018

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2 aktualizacja (431.8 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projektu konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. (410.4 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o niezawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie, który po wyborze do dofinansowania został wycofany z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o niezawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2. (208.8 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów po procedurze odwoławczej, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (418.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 159/2019- Projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą (448.1 KB)

Lista członków KOP (46.5 KB)

Opublikowao: 16.01.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą oraz ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Projekty skierowane do negocjacji (72.5 KB)

Opublikowano: 06.12.2018 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projektu konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 (232 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r. (355 KB)

Załącznik nr 1a - Uchwała 5630/18 (499.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (267.7 KB)

Opublikowano: 20.07.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17.

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (75 KB)

Opublikowano: 13.06.2018 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4723/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17.

 1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 30 listopada 2017 r. od godziny 0.00 do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 15.30. Planowany termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na lipiec 2018 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny wniosków.

2. Pkt. 3.3.3 przyjął brzmienie:

Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na IV kwartał 2018 roku. Okres realizacji projektu nie powinien co do zasady przekraczać 36 miesięcy.

Wydłużenia okresu naboru wniosków wynika z przychylenia się do postulatów potencjalnych wnioskodawców i ma na celu zapewnienie złożenia przez wnioskodawców dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

3. W przypisie nr 5 dodano zapis:

Okoliczności te to m.in. fakt realizacji projektu komplementarnego współfinansowanego ze środków EFRR.

Treść przypis doprecyzowano wskazując jedną z możliwych okoliczności przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 22 grudnia 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała Nr 4723/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.12.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 4417/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu (281.8 KB)

Opublikowano: 22.12.2017 r.


Planowane wydłużenie terminu zakończenia naboru

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 informuje, iż w związku z licznymi prośbami podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17 planuje się wydłużenie terminu zakończenia naboru do 31 stycznia 2018 r. Przedmiotowa zmiana zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu, którego aktualna wersja (uwzględniająca ww. zmianę) zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w grudniu 2017 r.

Opublikowano: 14.12.2017 r.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 29.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.


Materiały pomocnicze:

 1. Opieka geriatryczna w Wielkopolsce (1.1 MB)
 2. Potrzeby i oczekiwania seniorów w zakresie opieki zdrowotnej (6.4 MB)

Opublikowano: 13.11.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 2. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 3. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji. W ramach przedmiotowego typu projektów przewiduje się utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych), które wraz z opiekunem faktycznym będą miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych.  

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 96 152 122,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 86 030 846,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 121 276,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin

8.0 Regulaminu konkursu 7.2.2 (wersja obowiązująca od dnia 22.12.2017) (1.1 MB)


8.0 Regulaminu konkursu 7.2.2 NIEAKTUALNY (1.1 MB)

8.1 Schemat systemu wsparcia osób starszych (834.2 KB)

8.2 Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej (643.2 KB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 -EFS (643 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (363.4 KB)

8.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.6 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (595.5 KB)

8.7 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.8 Regulamin LSI 2014+ (797 KB)

8.9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1005 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (435.4 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (520.4 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (549.9 KB)

8.12 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (750.2 KB)

8.13 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (766.1 KB)

8.14 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (613.3 KB)

8.15 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (491.3 KB)

8.16 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (427.1 KB)

8.17 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (345.1 KB)

8.18 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (432.9 KB)

8.19 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.20 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (636.6 KB)

8.21 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - 7.2.2 (386.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").