Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-11-2017 do 22-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.10.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 11-04-2018

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu sześciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (264.1 KB)

Opublikowano: 17.04.2019


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (262.1 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie (223.7 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5684/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (374.5 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania (449.8 KB)

Lista członków KOP (46.5 KB)

Opublikowano: 02.08.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (244.2 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (221.1 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5168/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (361.7 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 5168/2018 17 - Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (480.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (120.5 KB)

Opublikowano: 13.04.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (440.6 KB)

Opublikowano: 25.06.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17.

Skierowane do negocjacji 8.1.1 004-17 (473.8 KB)

Opublikowano: 01.03.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 22.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - wsparcie finansowe EFS 41 632 084,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Wkład własny – 15%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

8.0 Regulaminu konkursu 8.1.1 (1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.1.1 (521.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 (251.6 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (589.2 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO 2014-2020 (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (946.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.2 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.6 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (411.4 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.1 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (624.9 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (494.3 KB)

8.13 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (288.4 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (267.1 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (376.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (378.6 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (682.7 KB)

8.20 Lista gmin, w których zadeklarowano realizację projektów ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL oraz Poddziałania 8.1.1 PO (293.7 KB)

8.21 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (3.5 MB)

8.22 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz OWP (455.4 KB)

8.23 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w województwie wielkopolskim (OSI) (292.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").