Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-11-2017 do 20-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zmiana regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 2580/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.08.2020 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

  1. Pkt. 1.1.4 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 8.1/ Poddziałania 8.1.2

(wyłączając OSI)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie

osoby

3 070

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie

osoby

92

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

osoby

1 381

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone

w programie

sztuki

156

 

  1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem (EFS + BP): 42 039 187,25 PLN

1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 34 946 647,90 PLN

- wsparcie finansowe EFS: 31 268 053,38 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 3 678 594,52 PLN

 

  1. W pkt. 7.1.1 dodano zapis:

W trakcie negocjacji projektów niezbędne będzie dostosowanie zapisów wniosków o dofinasowanie do aktualnej sytuacji, w tym m.in.: do zapisów obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020*.

* Dotyczy projektów skierowanych do negocjacji od 2020 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzje o zwiększeniu alokacji przewidzianej na konkurs nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 o niewykorzystane w ramach Osi priorytetowej 10i środki finansowe, celem przyjęcia do dofinansowania kolejnych wniosków z listy projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia. Zmiana alokacji wpłynęła również na zmianę wartości wskaźników wskazanych w pkt. 1.1.4 Regulaminu konkursu. Wybranie do dofinansowania kolejnych projektów z listy przyspieszy kontraktowanie i wydatkowanie środków, a co za tym idzie osiągniecie wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach WRPO 2014+. Ponadto w trakcie negocjacji wnioski o dofinansowanie projektów będą dostosowywane do aktualnej sytuacji, w tym m.in.: do zapisów obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020.

 

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14.08.2020 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001_17 wersja obowiązująca od 14.08.2020 (1.2 MB)

Uchwała Nr 2580/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.08.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4421/2017 (308.6 KB)

Opublikowano: 13.08.2020 r. 


Zmiana regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.11.2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17:

W Pkt. 2.2: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 Ogółem (EFS + BP):                                                                                     28 235 789,35 PLN

1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną:

- wsparcie finansowe EFS:                                                                          18 917 645,00 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                        2 225 605,00 PLN

2. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI

wsparcie finansowe EFS i BP:                                                                       7 092 539,35 PLN

- wsparcie finansowe EFS:                                                                            6 345 956,26 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                            746 583,09 PLN

- w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP):                      1 605 061,03 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                               1 436 107,24 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                              168 953,79 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP):                    2 620 041,38 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                               2 344 247,55 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                             275 793,83 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP):                                1 565 773,94 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                               1 400 955,63 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                              164 818,31 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP):                           1 301 663,00 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                               1 164 645,84 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                             137 017,16 PLN

Zmiana kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów wynika z podjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 6021/2018 z 18 października 2018 r. gdzie wyrażono zgodę na wprowadzenie zmian w Mandacie Terytorialnym Konińskiego OSI (K OSI) i realokację środków z puli Poddziałania 7.2.2 do puli Poddziałania 8.1.2. Powyższe umożliwiło podwyższenie kwoty przeznaczonej na Mandat Terytorialny dla K OSI w ramach ww. konkursu. Jednocześnie zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po wcześniejszej realokacji w ramach działań lub poddziałań Instytucja Zarządzająca może wybrać do dofinansowania (zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście) te projekty zamieszczone na liście, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 23.11.2018 (1.1 MB)

Uchwała 6149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.11.2018 r. (368.1 KB)

Opublikowano: 23.11.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 do 31 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 14.08.2018 r.

 

Wydłużenie terminu negocjacji

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z pkt. 2.5.35 Regulaminu Konkursu wydłuża termin zakończenia negocjacji z wszystkimi Wnioskodawcami w ramach konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 do 25 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

Opublikowano: 14.06.2018 r.


Zmiana regulaminu konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5391/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

  1. Pkt. 2.2 : kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, pod podziałem środków finansowych w tym na poszczególne Mandaty Terytorialne OSI dodaje się zapis:

Uwaga: Kwota niewykorzystana w ramach puli środków finansowych przeznaczonych na poszczególne Mandaty Terytorialne OSI może zostać rozdysponowana w ramach przedmiotowego konkursu na projekty, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach ogólnej puli środków.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑ 001/17 oraz stworzeniem listy projektów skierowanych do negocjacji proponuje się zmianę zapisu w regulaminie w celu wykorzystania całej alokacji przewidzianej na konkurs i rozdysponowanie niewykorzystanych środków z Mandatów Terytorialnych OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego) na dofinansowanie projektów w ramach ogólnej puli środków. Środki dla OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego) zostały zabezpieczone w ramach środków Instytucji Zarządzającej.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 11 czerwca 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 wersja obowiązująca od 11.06.2018 (1.2 MB)

Uchwała 5391/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 (359.2 KB)

Opublikowano: 08.06.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 do 17 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 22.05.2018 r.

Wyniki naboru 31-08-2018

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie Ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 8.1.2 (333.2 KB)

Opublikowano: 09.12.2021 r. 


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista niezawartych umów w ramach Poddziałania 8.1.2. (210.6 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. - aktualizacja 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie Ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 8.1.2. (328.1 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego  nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3022-2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. (202.3 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3022-2020 Zarządu Wojwództwa Wielkopolskiego z dnia 10.12.2020 r. (479.6 KB)

Opublikowano: 11.12.2020 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zmienioną Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5811/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, poprzez aktualizację wyników oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów po uwzględnieniu procedury odwoławczej. Aktualizacja listy pozwoli na wznowienie pracy Komisji Oceny Projektów w celu przeprowadzenia negocjacji kolejnych projektów z listy rankingowej oraz zakończenia procedury wyboru projektów.

Uchwała Nr 1949 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.03.2020 r. (383.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1949 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.03.2020 r. (673.2 KB)

 

Opublikowano: 11.03.2020 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. (292.6 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt wybrany do dofinansowania w wyniku podwyższenia kwoty przeznaczonej na Mandat Terytorialny dla OSI Konin, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 221/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu ujętego na liście rankingowej (502.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 221/2019 (449.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (263.1 KB)

Opublikowano: 25.01.2019 r.

 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów po procedurze odwoławczej, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą (463.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (264.3 KB)

Uchwała 220/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 ws. zatwierdzenia projektów (364.8 KB)

Opublikowano: 25.01.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5811/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (363.2 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 5811/2018 - Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (599.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu (271 KB)

Opublikowano: 03.09.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i/lub podczas procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (514.2 KB)

Opublikowano: 04.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i/lub podczas procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (73.2 KB)

Opublikowano: 20.10.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i/lub podczas procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (73 KB)

Opublikowano: 28.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i/lub podczas procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (75.8 KB)

Opublikowano: 23.07.2020 r.


W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22.11.2018 r. Uchwały nr 6149/2018 dotyczącej zmiany w regulaminie konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został skierowany do etapu negocjacji w wyniku zwiększenia puli środków w ramach mandatu terytorialnego OSI Konin.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (441.6 KB)

Opublikowano: 29.11.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ.00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02‑IZ.00‑30‑001/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (452.7 KB)

Opublikowano: 26.11.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku uwolnienia środków.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji w wyniku uwolnienia środków (444.7 KB)

Opublikowano: 14.08.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku uwolnienia środków.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji w wyniku uwolnienia środków (450.1 KB)

Opublikowano: 26.07.2018 r.


W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 08.06.2018 r. Uchwały nr 5391/2018 dotyczącej zmiany w regulaminie konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku przeniesienia puli środków z mandatów terytorialnych OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego), niewykorzystanych w ramach konkursu, na ogólną pulę środków.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (446.7 KB)

Opublikowano: 13.06.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (488.4 KB)

Opublikowano: 05.06.2018 r.

 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 20.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w ramach niniejszego konkursu mogą realizować w szczególności następujące działania:

1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez m.in.:

  • realizację projektów edukacyjnych ,
  • ­realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
  • ­ realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
  • ­ organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.

3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np. 

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,

b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,

d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

4. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno, Konin).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%  (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 27 617 492,18 PLN 28 235 789,35 34 946 647,90 PLN
1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną:
- wsparcie finansowe EFS: 18 917 645,00 31 268 053,38 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 225 605,00 3 678 594,52 PLN

2. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI:
- wsparcie finansowe EFS: 5 792 743,00 PLN 7 092 539,35 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 681 499,18 PLN 6 345 956,26 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 746 583,09 PLN

- w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 1 605 061,03 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 436 107,24 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 168 953,79 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 2 620 041,38 PLN
wsparcie finansowe EFS: 2 344 247,55 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 275 793,83 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 565 773,94 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 400 955,63 PLN         
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 164 818,31 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 683 365,83 PLN 1 301 663,00 PLN
wsparcie finansowe EFS: 611 432,58 PLN 1 164 645,84 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 71 933,25 PLN 137 017,16 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Wkład własny – 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

8.0 Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 14.08.2020 (1.2 MB) - wersja obowiązująca od 14.08.2020

8.0 Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 23.11.2018 (1.1 MB) - wersja obowiązująca od 23.11.2018

8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 wersja obowiązująca od 11.06.2018 (1.2 MB)

8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-00117 (1.1 MB) (wersja obowiązująca do 10.06.2018)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (637.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 (369.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (591 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1004.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (434.3 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (520.3 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (549.8 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (748.5 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (837.5 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (611.3 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (762.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.2 (260.4 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (353.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (379.4 KB)

8.19 Wykaz gmin tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (427.1 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (745.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").