Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-11-2017 do 20-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu negocjacji

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z pkt. 2.5.35 Regulaminu Konkursu wydłuża termin zakończenia negocjacji z wszystkimi Wnioskodawcami w ramach konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 do 25 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

Opublikowano: 14.06.2018 r.


Zmiana regulaminu konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5391/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

  1. Pkt. 2.2 : kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, pod podziałem środków finansowych w tym na poszczególne Mandaty Terytorialne OSI dodaje się zapis:

Uwaga: Kwota niewykorzystana w ramach puli środków finansowych przeznaczonych na poszczególne Mandaty Terytorialne OSI może zostać rozdysponowana w ramach przedmiotowego konkursu na projekty, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach ogólnej puli środków.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑ 001/17 oraz stworzeniem listy projektów skierowanych do negocjacji proponuje się zmianę zapisu w regulaminie w celu wykorzystania całej alokacji przewidzianej na konkurs i rozdysponowanie niewykorzystanych środków z Mandatów Terytorialnych OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego) na dofinansowanie projektów w ramach ogólnej puli środków. Środki dla OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego) zostały zabezpieczone w ramach środków Instytucji Zarządzającej.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 11 czerwca 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 wersja obowiązująca od 11.06.2018 (1.2 MB)

Uchwała 5391/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 (359.2 KB)

Opublikowano: 08.06.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 do 17 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 22.05.2018 r.

Wyniki ocen

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 08.06.2018 r. Uchwały nr 5391/2018 dotyczącej zmiany w regulaminie konkursu RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku przeniesienia puli środków z mandatów terytorialnych OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego), niewykorzystanych w ramach konkursu, na ogólną pulę środków.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (446.7 KB)

Opublikowano: 13.06.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (488.4 KB)

Opublikowano: 05.06.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 20.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w ramach niniejszego konkursu mogą realizować w szczególności następujące działania:

1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez m.in.:

  • realizację projektów edukacyjnych ,
  • ­realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
  • ­ realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
  • ­ organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.

3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np. 

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,

b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,

d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

4. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno, Konin).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%  (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 27 617 492,18 PLN
1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną:
- wsparcie finansowe EFS: 18 917 645,00 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 225 605,00 PLN

2. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI:
- wsparcie finansowe EFS: 5 792 743,00 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 681 499,18 PLN

- w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 1 605 061,03 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 436 107,24 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 168 953,79 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 2 620 041,38 PLN
wsparcie finansowe EFS: 2 344 247,55 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 275 793,83 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 565 773,94 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 400 955,63 PLN         
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 164 818,31 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 683 365,83 PLN
wsparcie finansowe EFS: 611 432,58 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 71 933,25 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Wkład własny – 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 wersja obowiązująca od 11.06.2018 (1.2 MB)

8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-00117 (1.1 MB) (wersja obowiązująca do 10.06.2018)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (637.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 (369.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (591 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1004.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (434.3 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (520.3 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (549.8 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (748.5 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (837.5 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (611.3 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (762.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.2 (260.4 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (353.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (379.4 KB)

8.19 Wykaz gmin tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (427.1 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (745.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").