Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 06-11-2017 do 31-12-2017

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑006/17 w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 14-06-2018

14 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Koszt całkowity projektu to 19 606 267,49 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 449 999,99 zł.

Informacja o wyborze do dofinansowania (308.6 KB)

Uchwała nr 5433/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.06.2018 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (297.2 KB)

dokumenty do umowy (4.6 MB)

Opublikowano: 15.06.2018 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” złożony przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy, został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego merytorycznie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie - Lewków (291.3 KB)

Opublikowano: 22.03.2018 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” złożony przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy, został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie (446.7 KB)

Opublikowano: 01.02.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 6 listopada 2017 r. od godziny 7.30 do 31 grudnia 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 3 listopada 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego. Powyższe typy projektów muszą przyczyniać się do poprawy dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia udziału obywateli w kulturze.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 14 450 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


1 - Warunki formalne (74.9 KB)

2 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (107.4 KB)

3 - Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

4 - Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

5 - Wzór wniosku o dofinansowanie 4.4.1 (602.7 KB)

6 - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (283.2 KB)

7 - Instrukcja do Studium wykonalności (część opisowa) (604 KB)

8 - Instrukcja do Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (297.1 KB)

9 - Wzór Umowy o dofinansowanie (484 KB) (nieaktualny)

9.1 - Załącznik do umowy o dofinansowanie zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (582.2 KB)

10 - Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

12 - Załącznik nr 3 - Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

14 - Załącznik nr 4 Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15 - Załącznik nr 2 Oświadczenia rejestry Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16 - Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

17 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

18 - Załącznik nr 18 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

19 - Załącznik nr 27 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

20 - Załącznik nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

21 - Załącznik nr 30 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

22 - Załącznik nr 30 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

23 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

24 - Załącznik nr 30 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (324 KB)

25 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.