Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2017 do 21-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zmiana regulaminu konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 5718/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniono zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 w pkt. 1.1.3 Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia przez IZ WRPO 2014+, który przyjął brzmienie:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, Ogółem: 10 251 osób

oraz w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, który przyjął brzmienie:

Ogółem: 29 244 617 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 26 166 236 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe
z budżetu państwa: 3 078 381 PLN

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 pozostają bez zmian.

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozwoli na osiągnięcie celów i wskaźników założonych do realizacji w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014‑2020. Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała Nr 5718/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiegoz dnia 09.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 4552/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu (297.9 KB)

Regulamin konkursu 6.6.1 Rehabilitacja- sierpień 2018 (1 MB)

Opublikowano: 09.08.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 do 17 września 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 20.07.2018 r.

Wyniki naboru 12-09-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-006/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-006/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 4680/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. (210.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4680/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.02.2022 r. (216.9 KB)

Opublikowano: 24.02.2022 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.6.1 - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17).

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (254.9 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (252.5 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje (471.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265.9 KB)

Uchwała Nr 5852/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12.09.2018 (355.3 KB)

Opublikowano: 13.09.2018 r.

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (464.1 KB)

Opublikowano: 10.08.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.12.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 21.02.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:

  • program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn.: Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 
Ogółem: 16 764 706,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 15 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 764 706,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 6.6.1 Rehabilitacja- sierpień 2018 (1 MB)

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 Rehabilitacja (1 MB) (nieaktualny)

8.1 Regionalny program zdrowotny - Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej (1.9 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6 (533.5 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6 (366.2 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 6.6 (1.2 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (591.7 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1004.5 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (435.8 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (522.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (550.6 KB)

8.11 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (750.1 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (744.9 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (613.4 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6 (237.6 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (345.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (435.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - 6.6.1 (387.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").