Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2017 do 22-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑005/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑005/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑005/17.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (449.3 KB)

Opublikowano: 30.04.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.12.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 22.02.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

 

Materiały pomocnicze:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 08.02.2017 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (901.9 KB)

2. System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zdrowia (3.2 MB)

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • państwowe jednostki budżetowe,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

  1. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (typ projektu nr 5) – tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 96 152 122,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 86 030 846,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 121 276,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu nr 7.2.2 (1017.2 KB)

8.1 Wykaz wskażników produktu i rezulatatu bezpośredniego na podstawie WLWK 2014-2020 (521 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (239.6 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (589.2 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ (946.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.2 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.6 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (411.5 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (631.4 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (636.7 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (495.2 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (328 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.2 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (375.7 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (390 KB)

8.17 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (574.5 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - 7.2.2 (319.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").