Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2017 do 28-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17 dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 14-06-2018

14 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5432/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listy projektów ocenionych w konkursie Nr RPWP.05.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie/uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Lista projektów ocenionych dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 5.1.11 003/17 (495.1 KB)

Lista projektów ocenionych dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 5.1.11 003/17 (490.3 KB)

Lista projektów ocenionych dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 5.1.11 003/17 (492.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 5.1.1 003/17 (352.3 KB)

Uchwała Nr 5432/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.06.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (535.4 KB)

wzory dokumentów do sporządzenia umowy i zobowiązania 5.1.1 (4.8 MB)

Opublikowano: 15.06.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów po ocenie merytorycznej 5.1.1 003/17 (381.7 KB)

Opublikowano: 12.06.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie 5.1.1 003/17 (524.7 KB)

Opublikowano: 17.05.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynika z treści właściwego Mandatu Terytorialnego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynika z treści właściwego Mandatu Terytorialnego.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 20 399 999,97 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji;
  • 29 625 001,00 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji;
  • 7 875 000,00 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 57 900 000,97 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Uchwały ze Zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (622.5 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


1 Ogłoszenie o naborze (446.3 KB)

2 Regulamin konkursu (999.7 KB)

3 Warunki formalne (230 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (432.8 KB)

5 Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

5.1 Regulamin LSI 2014+ (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie (592.2 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (114.8 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (714 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (600 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

11 Instrukcja_wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

12 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

14 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie rejestry prowadzone w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku -Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

16 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

17 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

19 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

20 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera (480 KB)

21 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.