Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2017 do 30-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Aktualizacja Regulaminu konkursu

22 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4969/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr 4598/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz uchwałę nr 4970/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr 4599/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 dla projektów realizowanych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dokonano zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o naborze, co podyktowane jest koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do zmienionych zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu. Aktualizacja Regulaminu obowiązuje od dnia podjęcia uchwał o zmianie uchwał nr 4598/2017 oraz nr 4599/2017, a więc od 22 lutego br.

Informacje na temat zmian wprowadzonych w przedmiotowym Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze wraz ze szczegółowym uzasadnieniem znajdują się w poniższych uchwałach.

Regulamin konkursu (751.4 KB)

Ogłoszenie o naborze (373.4 KB)

Uchwała 4969/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 ws. zmiany uchwały (303.3 KB)

Uchwała 4970/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 ws. zmiany uchwały (297.3 KB)

Opublikowano: 28.02.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 28-12-2017

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z tabelą zmian. Zmiana dotyczy wskaźników rezultatu bezpośredniego i wynika ze zgłoszenia przez Wnioskodawcę. Załącznik obowiązuje od 28.12.2017 r.

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2.1 OSI (1 MB)

Tabela_zmian_9.2.1_OSI (14 KB)

Opublikowano: 28.12.2017 r.

Wyniki naboru 24-08-2018

24 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5793/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 7. projektów złożonych w ramach konkursu 2 projekty otrzymały dofinansowanie, natomiast 4 projekty uzyskały negatywną ocenę formalną, a 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 5793/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (532.7 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (495.4 KB)

Lista członków KOP (364 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy 9.2.1 (4.7 MB)

Opublikowano: 28.08.2018 r

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej_9.2.1_002_2017 (287.6 KB)

Opublikowano: 24.08.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 7 złożonych wniosków o dofinansowanie 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 4 projekty zostały ocenione negatywnie, a 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie 09.02.01 002/17 (287.5 KB)

Opublikowano: 03.07.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 30.03.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
 4. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Jednostki naukowe;
 7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
 8. Instytucje kultury;
 9. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
 10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 11. Instytucje otoczenia biznesu;
 12. Administracja rządowa;
 13. Partnerzy społeczni i gospodarczy;
 14. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 15. Przedsiębiorcy;
 16. Podmioty ekonomii społecznej;
 17. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących:

 1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:
 1. remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,
 2. remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach,
 3. zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).
 1. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego), w tym:
 1. budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);
 2. budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).
 1. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).
 2. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie.

Finanse

 1. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 PLN.
 2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwot wskazanych w Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych dla projektów nie objętych pomocą publiczną.
 4. W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:
  1. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,
  2. w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
  3. w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).
 5. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 47 064 109,02 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

wzór Uchwały ze Zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (622.5 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Aktualizacja Regulaminu konkursu

22 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4969/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr 4598/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz uchwałę nr 4970/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr 4599/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 dla projektów realizowanych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dokonano zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o naborze, co podyktowane jest koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do zmienionych zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu. Aktualizacja Regulaminu obowiązuje od dnia podjęcia uchwał o zmianie uchwał nr 4598/2017 oraz nr 4599/2017, a więc od 22 lutego br.

Informacje na temat zmian wprowadzonych w przedmiotowym Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze wraz ze szczegółowym uzasadnieniem znajdują się w poniższych uchwałach.

Regulamin konkursu (751.4 KB)

Ogłoszenie o naborze (373.4 KB)

Uchwała 4969/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 ws. zmiany uchwały (303.3 KB)

Uchwała 4970/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 ws. zmiany uchwały (297.3 KB)

Opublikowano: 28.02.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 28-12-2017

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z tabelą zmian. Zmiana dotyczy wskaźników rezultatu bezpośredniego i wynika ze zgłoszenia przez Wnioskodawcę. Załącznik obowiązuje od 28.12.2017 r.

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2.1 OSI (1 MB)

Tabela_zmian_9.2.1_OSI (14 KB)

Opublikowano: 28.12.2017 r.


Uwaga - załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) w wersji edytowalnej:

Załącznik 5 - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (999 KB)

Opublikowano: 13.12.2017 r.


1. Ogłoszenie o naborze (373.5 KB)

2. Regulamin konkursu (749.4 KB)

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Warunki formalne w ramach WRPO2014+ (229.2 KB)

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów (429.2 KB)

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (798.4 KB)

6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie (601 KB)

7.1. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (1 MB)

7.2. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.4 KB)

8. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (701.2 KB) (nieaktualny)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Załącznik nr 7 do Regulaminu - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (576.5 KB) (nieaktualny)

9.1. Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10. Załacznik nr 8 do Regulaminu - Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (590 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2.1 OSI (1 MB) - Uwaga wersja nieaktualna (obowiązująca do 27-12-2017)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2.1 OSI (1 MB) - wersja aktualna obowiązująca od dnia 28-12-2017 (Tabela_zmian_9.2.1_OSI (14 KB))

Załączniki do wniosku:

1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

2. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

4. Załącznik nr 3 Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

5. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

6. Załącznik nr 4 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

7. Załącznik nr 15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

8. Załącznik nr 15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.5 KB)

9. Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10. Załącznik nr 25 Oświadczenia Partnera_Uczestnika (480 KB)

11. Załącznik nr 27 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

12.1 Załącznik nr 28 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

12.2. Załacznik nr 28 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

12.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

12.4. Załącznik nr 28 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

12.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.