Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 09-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 19-02-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu nr RPWP.04.05.01‑IZ‑00‑30‑001/17 nie złożono wniosków o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
unkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
l. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 09 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj.28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. JST i ich związki;
  2. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  3. Samorządowe osoby prawne;
  4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  5. Szkoły wyższe;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 9 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

z zastrzeżeniem, iż:

  1. dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowane mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020;
  2. dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488)

 

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o konkursie (442.6 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.1 (800.7 KB)

3 Warunki formalne (225.8 KB)

4 Kryteria Wyboru Projektów dla Poddziałania 4.5.1 (384.6 KB)

5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014 (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie (596.8 KB)

7 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część_opisowa) (879 KB)

9 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.4 KB)

10 Wzór umowy o dofinansowanie (712.1 KB)

10.1 - Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Zasady kwalifikowalności kosztów (1.1 MB)

11 - Wzór Porozumienia (585.6 KB)

11.1 Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie Projektu (1.1 MB)

12 - Wzór Uchwały z zobowiązaniem (595.9 KB)

12.1 Załącznik do zobowązania do realizacji projektu (1.1 MB)

13 - Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

14 - Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (944.8 KB)

15 - Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenia rejestry Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16 - Załącznik nr 3 - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

17 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

18 - Załącznik nr 4 Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19 - Załącznik nr 15 do wniosku pn. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

20 - Załącznik nr 15 do wniosku pn. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468.3 KB)

21 - Załącznik nr 19 do wniosku pn. Oświadczenie o zabezpieczeniu śr. na realizację inwestycji (468 KB)

22 - Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenie Partnera Uczestnika (480 KB)

23 - Załącznik nr 26 do wniosku pn. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.9 KB)

24 - Załącznik nr 27 do wniosku pn. Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

25 - Załącznik nr 27 do wniosku pn. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (324.5 KB)

26 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

27 - Załącznik nr 27 do wniosku pn. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

28 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.