Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 09-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 15-02-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu nr RPWP.04.05.02‑IZ‑00‑30‑001/17 nie złożono wniosków o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 09 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj.28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. JST i ich związki;
  2. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  3. Samorządowe osoby prawne;
  4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  5. Szkoły wyższe;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody).

Finanse

  1. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 000 000,00 zł.
  2. Minimalna wartość projektu wynosi 100.000,00 zł.
  3. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie będą miały Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o konkursie (438.3 KB)

2 Regulamin Konkursu dla Poddziałania 4.5.2 (753 KB)

3 Warunki formalne (225.8 KB)

4 Kryteria Wyboru Projektów dla Poddziałania 4.5.2 (456.8 KB)

5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014 (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie (588 KB)

7 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część_opisowa) (877.5 KB)

9 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (145.3 KB)

10 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (712.1 KB)

10.1 - Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Zasady kwalifikowalności kosztów (1.1 MB)

11 Wzór porozumienia (585.6 KB)

11.1 Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie Projektu (1.1 MB)

12 Wzór uchwały z zobowiązaniem (595.9 KB)

12.1 Załącznik do zobowązania do realizacji projektu (1.1 MB)

13 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (944.8 KB)

15 Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenia rejestry Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku pn. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468.3 KB)

17 Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu śr. na realizację inwestycji (468 KB)

18 - Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie Partnera Uczestnika (480 KB)

19 Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.