Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2017 do 02-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 19-07-2018

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

28 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dofinansowanie otrzymał projekt nr RPWP.01.02.00-30-0053/17.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00‑IZ‑00‑30‑001/17 oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie 01.02.00-001/17 (557.2 KB)

Uchwała nr 8/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 listopada 2018 r. (434.1 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (7.4 MB)

Opublikowano: 07.12.2018 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5699/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00‑IZ‑00‑30‑001/17. 
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Uchwała Nr 5699/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (292.2 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (441.9 KB)

Opublikowano: 02.08.2018 r.


26 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5654/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 1.2 001/17 (734.2 KB)

Uchwała 5654/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.07.2018 ws. zwiększenia alokacji (844.7 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


19 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5637/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 1.2 001/17 (713.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 01.02 001/17 (363.1 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (7.4 MB)

Uchwała 5637/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.07.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (548.1 KB)

Opublikowano: 23.07.2018 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych pozytywnie (oddzielne listy dla projektów z sektora MSP oraz dla projektów z sektora dużych przedsiębiorstw).

Lista po ocenie merytorycznej - MSP (487.2 KB)

Lista po ocenie merytorycznej - duże_przedsiębiorstwa (387.6 KB)

Opublikowano: 13.07.2018 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 187 złożonych wniosków o dofinansowanie 141 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 15 projektów zostało ocenionych negatywnie, 30 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia, a 1 wniosek został wycofany. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (417.6 KB)

Opublikowano: 24.04.2018 r. 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 02.02.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy
 2. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Typy projektów można łączyć. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

 1. Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych;
 2. Średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych;
 3. Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych;

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych z elementami infrastruktury:

 1. MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;
 2. Duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;

3. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis – do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

Wskazane powyżej intensywności wsparcia określają maksymalne poziomy dofinansowania. Ostateczny procent dofinansowania uzależniony jest od wybranych typów i wariantów realizacji projektu określonych w Regulaminie Konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 150 000 000,00 PLN. W ramach alokacji przeznaczonej na konkurs wydziela się odrębną pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie:

 1. Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora MŚP – 141 100 000,00 PLN
 2. Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora dużych przedsiębiorstw – 8 900 000, 00 PLN.


    Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN.

    Minimalny wkład własny: 20 % wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga! Oświadczenia w wersji edytowalnej:

11. Oswiadczenie o zgloszeniu wynalazku (73.3 KB)

12. Oświadczenie o przychodach z dzialalnosci innowacyjnej (77.1 KB)

13. Oswiadczenie o monitorowaniu dochodu (77.4 KB)

Opublikowano: 23.01.2018 r.


1. Ogłoszenie o naborze (368.1 KB)

2. Regulamin konkursu (886.7 KB)

3. Warunki Formalne (229.5 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (Działanie 1.2) (419.9 KB)

5. Podręcznik_LSI2014 (2.8 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014 (760.2 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (595.6 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności - część opisowa (812.5 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności - część obliczeniowa (143.8 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie (712.2 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Założenia do planu w zakresie prac B+R (225.5 KB)

10. Poziomy gotowości technologii (500.7 KB)

11. Oświadczenie o zgłoszeniu wynalazku (404 KB)

12. Oświadczenie o przychodach z działalności innowacyjnej (437.7 KB)

13. Oświadczenie o monitorowaniu dochodu (421.6 KB)

14. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.3 MB)

Załączniki do wniosku:

15. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (478 KB)

16. Załącznik nr 6 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

17.1. Załącznik nr 7 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

17.2. Załącznik nr 7 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

17.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

17.4. Załącznik nr 7 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

17.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.kwasnik@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6105.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.