Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 16-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 1 wniosek o dofinansowanie, który został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Opublikowano: 24.04.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 16 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i/lub infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 200 000,00 zł.

Minimalny wkład własny: 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o konkursie (320.3 KB)

2. Regulamin Konkursu (766.4 KB)

3. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (79.7 KB)

4. Kryteria Wyboru Projektów (402 KB)

5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ (3 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 4.2.2 (599.8 KB)

7. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1011.5 KB)

8. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności - część opisowa (558.8 KB)

8.1. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności - część obliczeniowa (145.3 KB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (482.5 KB)

9.1. Zał do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1 MB)

10. Wzór uchwały z zobowiązaniem (377 KB)

10.1. Zał do zobowązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 1 do wniosku - do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

12. Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (944.8 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenia rejestry Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (68.5 KB)

14. Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

15. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

16. Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

17. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

18. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.5 KB)

19. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

20. Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

21. Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres karolina.ptaszynska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6113 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.