Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 31-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.04‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Poddziałania 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-06-2018

28 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5516/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.04‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów (355.2 KB)

Uchwała 5516/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.06.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (413.4 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały 5516/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.06.2018 (465.2 KB)

Dokumenty do umowy (4 MB)

Opublikowano: 03.07.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.1.4 002/17 (297.6 KB)

Opublikowano: 20.06.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie.

4.1.4 OSI lista wniosków ocenionych pozytywnie (301.5 KB)

Opublikowano: 16.04.2018 r

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 stycznia 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. JST i ich związki;
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną;
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną;
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych;
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. Szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń – projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to: 780 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

wzór Uchwały ze Zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (622.5 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


1 - Ogłoszenie o konkursie (487.5 KB)

2 - REGULAMIN KONKURSU 4.1.4 OSI (259.1 KB)

3 - Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (75.1 KB)

4 - Kryteria wyboru projektów 4.1.4 POSI (379 KB)

5 - Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (2.8 MB)

5.1 - Regulamin Użytkownika LSI2014 (798.4 KB)

6 - Wzór wniosku o dofinansowanie (594 KB)

7 - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (388.7 KB)

8 - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (878 KB)

9 -Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.3 KB)

10 - Wzór umowy o dofinansowanie (482.5 KB) (nieaktualny)

10.1 - Załącznik do umowy o dofinansowanie - zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (582.2 KB)

11 - Wzór porozumienia (391.5 KB) (nieaktualny)

11.1 - Załącznik do porozumienia - zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (582.4 KB)

12 - Wzór Zobowiązania (377 KB) (nieaktualny)

12.1 - Załącznik do zobowązania zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020 (582.6 KB)

Załączniki do wniosku:

13 - Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545 KB)

14 - Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku w zakresie_OOŚ (946.3 KB)

15 - Załącznik nr 2 Oświadczenia rejestry GDOS (68.5 KB)

16 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

17 - Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (468 KB)

18 - Załącznik nr 11 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

19 - Załącznik nr 13 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.