Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 28-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.04‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.5.4 Edukacja ekologiczna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 26-07-2018

W związku ze zmianą nazwy Wnioskodawcy projektu wybranego do dofinansowania na mocy uchwały nr 5653/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04‑IZ.00‑30‑001/17 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz uchwały nr 5696/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04‑IZ.00‑30‑001/17 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 publikujemy uchwałę Nr 1120/2019 wraz z zaktualizowaną listą projektów ocenionych pozytywnie.

Uchwała Nr 1120/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. (407.9 KB)

Zaktualizowana lista projektów ocenionych pozytywnie (379.5 KB)

Opublikowano: 12.02.2020 r.


2 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5696/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie. 
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała Nr 5696/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (468.6 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 5696/2018 - Lista projektów ocenionych pozytywnie (384.8 KB)

Opublikowano: 03.08.2018 r.


26 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5653/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów (357.4 KB)

Uchwała 5653/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.07.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (296.7 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 5653/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.07.2018 (385.5 KB)

dokumenty do umowy (5.3 MB)

Opublikowano: 31.07.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.5.4 001/2017 (304.7 KB)

Opublikowano: 24.07.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 22 wnioski o dofinansowanie. 15 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, 3 wnioski zostały ocenione negatywnie oraz 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej - lista projektów pozytywnych (318.9 KB)

Opublikowano: 15.05.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. jst i ich związki,
 2. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 3. samorządowe osoby prawne,
 4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 5. szkoły wyższe,
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 7. jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Typy projektów można łączyć.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020;
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 14 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis wynosi: 700 000 PLN.

Minimalny wkład własny: 15. % wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

Uchwała ze zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (623 KB)

Wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631 KB)

Wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (730.5 KB)

Opublikowano: 26.07.2018 r.


1 Ogłoszenie o konkursie (379.3 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.4 (788.9 KB)

3 Warunki formalne (228.1 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (376.6 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (601 KB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (częśc opisowa) (876.5 KB)

9 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalnosci (częśc obliczeniowa) (145.3 KB)

10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (482.5 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

11 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (391.5 KB) (nieaktualny)

11.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

12 Wzór uchwały z zobowiązaniem do realizacji projektu (377 KB) (nieaktualny)

12.1 Załącznik do zobowązania do realizacji projektu pn. kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

13 Załacznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

15 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

17 Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (312.9 KB)

18 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

19 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.3 KB)

19.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

20 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

21. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

22 Załącznik nr 27 do wniosku - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

23 Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

24 Załącznik nr 28 - Formularz informacji pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (324 KB)

25 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (74.7 KB)

26 Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

27 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres lukasz.mikolajczak@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.