Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 31-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.03‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Poddziałania 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-06-2018

17 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 194/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.03‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 194/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.01.2019 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania (299 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 194/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.01.2019 (360.6 KB)

do umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 22.01.2019 r.


28 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5514/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.03‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia projekt oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 5514/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (301.5 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 55142018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. (363.1 KB)

Lista członków KOP 4.1.3 (375.2 KB)

Dokumenty do Umowy 4.1.3 (4.9 MB)

Opublikowano: 03.07.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (299.1 KB)

Opublikowano: 20.06.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej - korekta informacji

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie. 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Opublikowano: 26.04.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie. 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie, 1 wniosek został oceniony negatywnie.

4.1.3 Lista wniosków ocenionych pozytywnie (301.6 KB)

Opublikowano: 16.04.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu

al. Niepodległości 34

61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 stycznia 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych,
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  7. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu)).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

wzór Uchwały ze Zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (622.5 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 14.12.2017r.

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

Tabela zmian (13.9 KB)


1 Ogłoszenie o konkursie (365.5 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.3 (822.9 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (225.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów 4.1.3 (382.5 KB)

5 Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (2.8 MB)

5.1 Regulamin_Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 4.1.3 (595.3 KB)

7 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB) (nieaktualny)

8 Załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.4 KB)

9 Załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Instrukcja do sporządzenia SW 4.1.3 (część opis) (881 KB)

10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (482.5 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków 2014-2020 (1.1 MB)

11 Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (391.5 KB) (nieaktualny)

11.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków 2014-2020 (1.1 MB)

12 Wzór uchwały z zobowiązaniem (377 KB) (nieaktualny)

12.1 Załącznik do zobowązania o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków 2014-2020 (1.1 MB)

13 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

15 Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Wzor oświadczenia o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

17 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

18 Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19 Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

19.1 Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

20 Załącznik nr 20 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o zabezpieczeniu śr. na realizację inwestycji (468 KB)

21 Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie Partnera, Uczestnika (480 KB)

22 Załącznik nr 27 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.