Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 15-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej z dniem 28 listopada 2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.09.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska.

Komunikaty

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze

15 października 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały nr 2809/2020 oraz 2810/2020 dotyczące zwiększenia alokacji w naborze.

Regulamin naboru - aktualny od 15.10.2020 (1.1 MB)

Uchwała Nr 2809/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2020 r. (217.3 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 2809/2020 (694.9 KB)

Uchwała Nr 2810/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2020 r. (215.6 KB)

Opublikowano: 16.10.2020 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

6 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

7.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB)

8 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

8.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Opublikowano: 04.12.2019 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze

7 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1470/2019 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4571/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczącą zwiększenia alokacji w naborze.

Regulamin naboru - aktualny od 7.11.2019 (1 MB)

Uchwała Nr 1470/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4571/2017 (23.4 KB)

Opublikowano: 13.11.2019 r.


UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 19 Oświadczenie Partnera Uczestnika. Zmiana dotyczy dodania do treści załącznika oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. Załącznik obowiązuje od 20.02.2018 r.

19. Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika AKTUALNY (483.5 KB)

Opublikowano: 20.02.2018 r.

Wyniki naboru 20-09-2018

6 maja 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5888/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3541/2021. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Uchwała nr TO/6/2021 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 10 maja 2021 r. (221 KB)

Uchwała Nr 3541/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2021 r. (297.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3541/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2021 r. (306 KB)

Skład_Komisji_Oceny_Projektów (393.4 KB)

załączniki_do_umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 17.05.2021 r. 


15 października 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5888/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 2811/2020. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Uchwała Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nr TO-5-2020 (381 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2811-2020 (292.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2811-2020 (307.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (393.4 KB)

załączniki do umowy (4.1 MB)

Opublikowano:16.10.2020 r.


7 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1471/2019, ws: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5888/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 1471/2019. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Uchwała Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 12-19 (218.4 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1471-2019 (23.1 KB)

Załacznik do uchwały Zarządu Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 1471-2019 (305.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (393.4 KB)

dokumenty na stronę 9.2.2 (4.5 MB)

Opublikowano: 14.11.2019 r.


W dniu 20 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5888/2018 w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17.Tożsamą uchwałę przyjęła Rada Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej.

Uchwała 5888/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.09.2018 r. ws. wyboru projektów do dofinansowania (282.1 KB)

Załącznik do Uchwały 5888/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (303.2 KB)

Uchwała TO/16/2018 z 25.09.2018 r. Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ws. wyboru projektów do dofinansowania (297.6 KB)

Załącznik do Uchwały TO/16/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (628.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (202 KB)

załaczniki do umowy (5 MB)

Opublikowane: 02.10.2018 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.02.02-IZ.00-30-001/17

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista projektów po ocenie merytorycznej (288 KB)

Opublikowano: 09.10.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.02.02-IZ.00-30-001/17

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych (363.5 KB)

Opublikowano: 24.09.2020 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej projektu.

Lista po ocenie merytorycznej (288.6 KB)

Opublikowano: 25.10.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie 1 wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny, a 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (285 KB)

Opublikowano: 11.10.2019 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 9.2.2 001/17 (310.2 KB)

Opublikowano: 18.09.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie oba wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 09.02.02 (287.3 KB)

Opublikowano: 07.08.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 10 złożonych wniosków o dofinansowanie 9 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, a 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych pozytywnie 09.02.02 (301 KB)

Opublikowano: 06.07.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 5 lipca 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/10/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/09/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.09.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista rankingowa 9.2.2 po zmianach (990.7 KB)

Uchwała Nr TO/10/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 05.07.2018 (185.5 KB)

Opublikowano: 19.09.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 23 kwietnia 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/09/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.09.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

 Lista rankingowa 9.2.2 (906.1 KB)

Uchwała TO/09/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 23.04.2018 ws. zatwierdzenia listy rankingowej (210.5 KB)

Opublikowano: 11.05.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.12.2017r. od godziny 7.30 do dnia 15.03.2018r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 5. administracja rządowa,
 6. partnerzy społeczni i gospodarczy,
 7. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 8. przedsiębiorcy,
 9. porozumienia w/w podmiotów,
 10. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę/adaptację/remont budynków/ obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności publicznej wraz z całym otoczeniem,
 2. renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków ( tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)
 3.  poprawa funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, estetyki przestrzeni publicznej rewitalizowanego obszaru (tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)

Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą uwzględniać przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji, przebudowy, remontów budynków, dróg, chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego, miejsc postojowych, terenów/miejsc zielonych, małej architektury, tworzenia warunków dla działalności podmiotów realizujących zadania społeczne, edukacyjne, zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom społecznym, zapobiegania lub łagodzenia zjawisk wykluczenia społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, zabaw, spotkań).

Finanse

Na dofinansowanie projektów mogą się składać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:
 1. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,
 2. w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
 3. w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. 1 i 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).
 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 39 800 000,00 40 793 119,89 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

UWAGA –Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin naboru obowiązujący od dnia 15.10.2020 r.

Regulamin naboru - aktualny od 15.10.2020 (1.1 MB)


UWAGA –Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin naboru obowiązujący od dnia 07.11.2019 r.

Regulamin naboru - aktualny od 7.11.2019 (1 MB)


UWAGA –Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin naboru obowiązujący od dnia 20.09.2018 r.

Uchwała 5887/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.09.2018 r. ws. zmiany uchwały ZWW nr 4571/2017 (275.3 KB)

Zaktualizowany Regulamin Konkursu (1.3 MB)

Opublikowano: 03.10.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

wzór Uchwały ze Zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (622.5 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 19 Oświadczenie Partnera Uczestnika. Zmiana dotyczy dodania do treści załącznika oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT . Załącznik obowiązuje od 20.02.2018 r.

19. Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika AKTUALNY (483.5 KB)

Opublikowano: 20.02.2018 r.


Regulamin naboru - aktualny od 15.10.2020 (1.1 MB) 

Regulamin naboru 9.2.2 (1.4 MB) (nieaktualny)

Załączniki:

1. Warunki formalne 9.2.2 (304.8 KB)

2. Kryteria wyboru projektów 9.2.2 (754.8 KB)

3. Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

3.1. do Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (798.4 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 9.2.2 (605.9 KB)

5. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (998.5 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.3 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (714 KB) (nieaktualny)

6.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płątność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

7 Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

7. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (576.5 KB) (nieaktualny)

7.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

7.1. Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

8 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

 

8. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (590 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2.2 (227.2 KB)

10. Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

12. Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

13. Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

14. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

15. Zał. nr 4 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

17. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

18. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

19. Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB) (nieaktualny)

20. Zał. nr 27 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465 KB)

21. Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

22. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

23. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

24. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

25. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (330 KB)

26. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować ze Strony Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej mailowo pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: mateusz.kasprzyk@umww.pl, monika.fierkowicz@umww.pl, telefonicznie pod nr, 61 626 7231, 61 626 63 18 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.