Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 15-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej z dniem 28 listopada 2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.09.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska.

Komunikaty

UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 19 Oświadczenie Partnera Uczestnika. Zmiana dotyczy dodania do treści załącznika oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. Załącznik obowiązuje od 20.02.2018 r.

19. Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika AKTUALNY (483.5 KB)

Opublikowano: 20.02.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 10 złożonych wniosków o dofinansowanie 9 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, a 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych pozytywnie 09.02.02 (301 KB)

Opublikowano: 06.07.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 23 kwietnia 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/09/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.09.02.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

 Lista rankingowa 9.2.2 (906.1 KB)

Uchwała TO/09/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 23.04.2018 ws. zatwierdzenia listy rankingowej (210.5 KB)

Opublikowano: 11.05.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.12.2017r. od godziny 7.30 do dnia 15.03.2018r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 5. administracja rządowa,
 6. partnerzy społeczni i gospodarczy,
 7. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 8. przedsiębiorcy,
 9. porozumienia w/w podmiotów,
 10. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę/adaptację/remont budynków/ obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności publicznej wraz z całym otoczeniem,
 2. renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków ( tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)
 3.  poprawa funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, estetyki przestrzeni publicznej rewitalizowanego obszaru (tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)

Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą uwzględniać przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji, przebudowy, remontów budynków, dróg, chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego, miejsc postojowych, terenów/miejsc zielonych, małej architektury, tworzenia warunków dla działalności podmiotów realizujących zadania społeczne, edukacyjne, zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom społecznym, zapobiegania lub łagodzenia zjawisk wykluczenia społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, zabaw, spotkań).

Finanse

Na dofinansowanie projektów mogą się składać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:
 1. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,
 2. w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
 3. w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. 1 i 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).
 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 39 800 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 19 Oświadczenie Partnera Uczestnika. Zmiana dotyczy dodania do treści załącznika oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT . Załącznik obowiązuje od 20.02.2018 r.

19. Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika AKTUALNY (483.5 KB)

Opublikowano: 20.02.2018 r.


Regulamin naboru 9.2.2 (1.4 MB)

Załączniki:

1. Warunki formalne 9.2.2 (304.8 KB)

2. Kryteria wyboru projektów 9.2.2 (754.8 KB)

3. Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

3.1. do Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (798.4 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 9.2.2 (605.9 KB)

5. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (998.5 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.3 KB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (714 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność ko... (1.1 MB)

7. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (576.5 KB)

7.1. Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

8. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (590 KB)

8.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2.2 (227.2 KB)

10. Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

12. Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

13. Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

14. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

15. Zał. nr 4 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

17. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

18. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

19. Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika NIEAKTUALNY (480 KB)

20. Zał. nr 27 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465 KB)

21. Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

22. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

23. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

24. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

25. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (330 KB)

26. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować ze Strony Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej mailowo pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: mateusz.kasprzyk@umww.pl, monika.fierkowicz@umww.pl, telefonicznie pod nr, 61 626 7231, 61 626 63 18 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.