Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 01-03-2018 do 27-04-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.01.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 do 30 listopada 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 15.11.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 do 16 listopada 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.11.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 do 9 listopada 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 04.10.2018 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5197/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18.

 1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 1 marca 2018 r. od godziny 0.00 do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30 oraz od dnia 19 kwietnia 2018 r. od godziny 0.00 do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na wrzesień 2018 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ww. terminie wynika z awarii technicznej Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 i zminimalizuje wszelkie niedogodności i ewentualne ryzyka, które mogły powstać dla potencjalnych wnioskodawców konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w wyniku utrudnień związanych z dostępem do LSI2014+.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 wersja obowiązująca od dnia 19.04 (1.2 MB)

Uchwała 5197/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.04.2018 (281.6 KB)

Opublikowano: 18.04.2018 r.

Wyniki naboru 28-11-2018

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie, który po wyborze do dofinansowania został wycofany z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o niezawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1 (214 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1 (231.8 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie wznowionych obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/18. 
Ponadto IZ przedstawia skład wznowionej Komisji Oceny Projektów powołanej dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 295/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.02.2019 (496.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2019 (460.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (264 KB)

Opublikowano: 08.02.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ Zdrowa aorta.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje. (494.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2018 (459 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265 KB)

Opublikowano: 29.11.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Wnioskodawca którego projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 2/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.11.2018 r., odstąpił od podpisania umowy o dofinasowanie realizacji projektu. Wobec powyższego w trosce o prawidłową realizację WRPO 2014+, IOK na podstawie podrozdziału 6.6 punktu 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014‑2020, wznawia pracę Komisji Oceny Projektów w celu przeprowadzenia negocjacji projektu, który uzyskał pozytywną ocenę, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie, nie został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji w wyniku uwolnienia środków (437.6 KB)

Opublikowano: 14.12.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (444.9 KB)

Opublikowano: 10.09.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 12.04.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu oraz w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne do realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe zgodnie z rozdziałem 5 pkt 9 Wytycznych w obszarze zdrowia;
 2. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 4. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane w szczególności do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 6. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 4 175 535,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 3 736 005,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 439 530,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 wersja obowiązująca od dnia 19.04 (1.2 MB)  (Dodano: 18.04.2018 r.)

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 (1.1 MB)

8.1 Regionalny program zdrowotny - Zdrowa aorta (1 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS (465.4 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (249.9 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (591.7 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ (959.1 KB)

8.9 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.8 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (374.5 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.6 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (411.5 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (630.5 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (494.3 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (235.8 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (376.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (328 KB)

8.19 Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (207.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").