Zakończony od 21-02-2018 do 09-03-2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 21.02.2018r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż nastąpiła zmiana sposobu mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach naboru z dnia 21.02.2018 r., nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18 dla Powiatowych Urzędów Pracy.

W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy w Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Str. 17 było:

 • Rezultaty realizacji projektu – wskaźniki specyficzne dla projektu:

- dla osób w wieku 50 lat i więcej – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%;

- dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%;

- dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%;

- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%;

- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%.

 

Str. 17 powinno być:

 • Rezultaty realizacji projektu – wskaźniki specyficzne dla projektu:

- dla osób w wieku 50 lat i więcej – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 44%;

- dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 44%;

- dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 44%;

- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 44%;

- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 44%.

 

Str. 19 było:

6. Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 z dnia 2 stycznia 2018 r.

W ramach niniejszego naboru PUP-y zobligowane są do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z metodyką, określoną w punkcie 3 podrozdziału 3.2 ww. Wytycznych.

 

Str. 19 powinno być:

6. Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 z dnia 2 stycznia 2018 r.

W ramach niniejszego naboru PUP-y zobligowane są do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z metodyką, określoną w punkcie 2 podrozdziału 3.2 ww. Wytycznych.

 

W związku z powyższym zmianie ulega również Załącznik nr 5 - Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy oraz Załącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+.

Zmiana obowiązuje od dnia ogłoszenia, nie ma wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie i nie powoduje zmiany terminów naboru.

5. Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy_11.04.2018 (265.1 KB)

10. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+_11.04.2018 (634.4 KB)

 

Opublikowano: 12.04.2018 r.

Wyniki naboru 14-06-2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (407.5 KB)

Opublikowano: 31.07.2018 r. Aktualizacja 04.09.2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5524/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim 28.06.2018 r. (216.5 KB)

Uchwała Nr 5524/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. (236.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5524 2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. (186.2 KB)

Opublikowano: 05.07.2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5455/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 22.06.2018 r. (226.5 KB)

Uchwała 5455/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.06.2018 ws zatwierdzenia wniosków o dofinasnowanie (241.9 KB)

Uzasadnienie do Uchwały 5455/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.06.2018 (193.4 KB)

Opublikowano: 29.06.2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5414/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014-2020 14.06.2018 r. (230.6 KB)

Uchwała 5414/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.06.2018 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (244.3 KB)

Uzasadnienie do Uchwały 5414/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.06.2018 (196.6 KB)

Opublikowano: 29.06.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w dwóch formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji):

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem LSI 2014+ oraz
 2. w formie papierowej – osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, Punkt Informacyjny w godz. 730 do 1530.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 21 lutego 2018 r. od godz. 730 do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 1530.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w systemie LSI 2014+. (Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 21.02.2018 r.).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem LSI 2014+. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Przed złożeniem wniosku do WUP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  • identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  • kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług,
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
  • niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi.
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
  • wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu).

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w 2018 r. wynosi 40 225 588,00 zł (EFS 34 191 750,00 zł), zgodnie z Uchwałą nr 4646/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku.

Należy mieć na uwadze, iż kwota środków FP możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów PUP z 2018 r. (realizowanych w ramach niniejszego naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2018 rok zakontraktowaną w projektach PUP z 2017 r. w ramach WRPO 2014+.

Ponadto PUP w projektach realizowanych w ramach niniejszego naboru mają możliwość przeznaczenia dodatkowej kwoty, nie większej niż 30% środków FP z limitu na dany rok kalendarzowy pomniejszonego o zakontraktowane środki na 2018 r. w projektach PUP z 2017 r., na realizację projektów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Niezbędne dokumenty

W związku z komunikatem zmianie ulega Załącznik nr 5 - Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy oraz Załącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+.

5. Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy_11.04.2018 (265.1 KB)

10. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+_11.04.2018 (634.4 KB)

Opublikowano:12.04.2018 r.


Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (829.4 KB)

1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (532.4 KB)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach WRPO na lata 2014-2020 (729.3 KB)

3. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (437.7 KB)

4. Typy projektów dla Działania 6.1 WRPO (264.3 KB)

5. Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy NIEAKTUALNY (160.9 KB)

6. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (380.9 KB)

7. Deklaracja poufności dla oceniającego (307.9 KB)

8. Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności (313.8 KB)

9. Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (436.7 KB)

10. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+ NIEAKTUALNY (389.6 KB)

11. Minimalny zakres uchwały Rady Powiatu_Rady Miasta, zatwierdzającej do realizacji projekt realizowany w ramach Działania 6.1 WRPO (184 KB)

12. Minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu_Rady Miasta w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP upoważnien (227.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres infoefs@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 846 38 23 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, tel. 61 846 38 23.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt").