Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-03-2018 do 30-06-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.02.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny 

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18 do 1 lutego 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 05.12.2018 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5220/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18.

  1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 29 marca 2018 r. od godziny 0.00 do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30 oraz od dnia 27 kwietnia 2018 r. od godziny 0.00 do dnia 30 czerwca 2018 r. do godziny 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinasowanie. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na listopad 2018 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Wydłużenia okresu naboru wniosków wynika z przychylenia się do postulatów potencjalnych wnioskodawców i ma na celu zapewnienie złożenia przez wnioskodawców dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin 8.3.1 (Izby) obowiązujący od 27.04.2018 (959.2 KB)

Uchwała 5220/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.04.2018 (285.7 KB)

Opublikowano: 26.04.2018 r.

Wyniki naboru 31-01-2019

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o niezawartej umowie Poddziałania 8.3.1 (205.2 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 8.3.1 (311.6 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-002/18. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 269/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (499 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 269/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2019 r. (451.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265.1 KB)

Opublikowano: 01.02.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (443.9 KB)

Opublikowano: 30.11.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 20.04.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (dotyczy projektów we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w Izbach Rzemieślniczych) poprzez:

a) Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

• staże/praktyki zawodowe dla uczniów wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,

• dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,

• nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawowany przez cechy rzemieślnicze w powiązaniu z rzemieślnikami, uczniami i nauczycielami.

b) Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu w rzemiośle (w tym osób nie będących pracownikami szkół) z wyłączeniem szkoleń wymaganych przepisami prawa (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a)

c) Stworzenie sieci doradców zawodowych w cechach rzemieślniczych (w tym osób nie będących pracownikami szkół) oraz doposażenie cechów rzemieślniczych i izb rzemieślniczych w sprzęt niezbędny do prowadzenia doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 9 195 313,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 8 684 462,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 510 851,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

Regulamin 8.3.1 (Izby) obowiązujący od 27.04.2018 (959.2 KB)

8.0 Regulaminu konkursu 8.3.1(Izby) (959 KB) (obowiązujący do 26.04.2018)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1 (483.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.1 (319.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (543.6 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (961.7 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.2 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (373.7 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (440.4 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (410.2 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (723.9 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (494.3 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (424.6 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 (255.4 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (376.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (321.9 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (669.4 KB)

8.20 Lista miast średnich i średnich tracących funkcje gospodarcze w województwie wielkopolskim (206.9 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (373.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").