Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-03-2018 do 18-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.02.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 do 1 lutego 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 05.12.2018 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 do 6 grudnia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 15.10.2018 r.

Wyniki naboru 31-01-2019

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 (372.8 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej po procedurze odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (263 KB)

Uchwała Nr 736/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. (530.5 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 736/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.05.2019 r. (518.9 KB)

Opublikowano: 24.05.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/18. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 268/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej (500.3 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 268/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2019 r. (496.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (264.1 KB)

Opublikowano: 01.02.2019r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą oraz zostały pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do etapu negocjacji (72.7 KB)

Opublikowano: 04.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (498.3 KB)

Opublikowano: 28.11.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 18.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia,

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów,

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Leszno, Konin).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem (EFS + BP): 80 391 798,00 PLN

1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną wsparcie finansowe EFS i BP: 78 901 258,83 PLN
- wsparcie finansowe EFS: 74 517 855,56 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 383 403,27 PLN

2. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI wsparcie finansowe EFS i BP: 1 490 539,17 PLN
- wsparcie finansowe EFS: 1 407 731,44 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 82 807,73 PLN
- w tym dla projektów realizowanych w ramach:
Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 879 225,44 PLN
wsparcie finansowe EFS: 830 379,58 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 48 845,86 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 611 313,73 PLN
wsparcie finansowe EFS: 577 351,86 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 33 961,87 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.03.01-IZ-00-30-00118 (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1 (549.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (415.6 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.3 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (545.2 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1019.5 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (748.4 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (434.8 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (521.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (548.9 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (754.6 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (611.4 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (489.4 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 (261.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (432.1 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (387.2 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (731.7 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (517.7 KB)

8.21 Lista miast średnich oraz średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (208.6 KB)

8.22 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (435.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").