Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-03-2018 do 08-06-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.02.2018 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono dwa wnioski o dofinansowanie, które zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Opublikowano: 27.07.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30.03.2018 r. od godziny 7.30 do 08.06.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 27.02.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.3 mogą ubiegać się: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będzie kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, polegające na:

a) uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;

b) uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez infrastruktury doprowadzającej);

c) budowie, rozbudowie lub modernizacji innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych;

d) przeprowadzeniu kampanii promocyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem:

Kwota pomocy dla każdego projektu obliczana jest zgodnie z Regulaminem konkursu precyzującym zasady udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 12-03-2018

Informujemy, że z dniem 12.03.2018 dokonuje się aktualizacji załącznika nr 4 Kryteria wyboru projektów dla EFRR w wykazie: Niezbędnych dokumentów. Poniżej zamieszcza się przedmiotowy, poprawny, który obowiązuje od 12.03.2018 r.

4. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (386.2 KB)


1. Ogłoszenie o naborze (456.4 KB)

2. Regulamin konkursu (859.3 KB)

3. Warunki formalne (213.3 KB)

4.  Kryteria wyboru projektów dla EFRR - NIEAKTUALNY (441.9 KB)

5. Podręcznik LSI2014 (3 MB)

5.1.Regulamin Użytkownika LSI 2014 (797 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (550.8 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wwykonalności (część opisowa) (574.5 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium Wwykonalności (część obliczeniowa) (287.3 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie (714.8 KB) (nieaktualny)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie rejestry prowadzone w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (351.2 KB)

15. Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

17. Załącznik nr 20 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465.5 KB)

18. Załącznik nr 22 do wniosku Oświadczenie o niepowielaniu infrastruktury (454.1 KB)

19. Załącznik nr 23 do wniosku Oświadczenie o wyczerpaniu limitu infrastruktury (454.1 KB)

20. Załącznik nr 26 do wniosku Oświadczenia Partnerów (480 KB)

21. Załącznik nr 28 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.5 KB)

22. Załącznik nr 29 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

22.1 Załącznik nr 29 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

22.2. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

22.3. Załącznik nr 29 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

22.4. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo pod adresem julia.cabaj@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 626 61 77 oraz poprzez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań: mailowo pod adresami: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl oraz telefonicznie pod numerami tel.: 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.