Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 07-03-2018 do 30-06-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 7 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga: zmiana wzoru Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji dużego projektu, spełniającego kryteria, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, realizowanego w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – obowiązuje od 14 czerwca 2019 r. Szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektu.

W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji dużego projektu, spełniającego kryteria, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, realizowanego w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Zobowiązania (stanowiącej decyzję o dofinansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 52 ww. Ustawy) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór przedmiotowej Uchwały ze Zobowiązaniem, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji dużego projektu, spełniającego kryteria, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, realizowanego w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obowiązuje od 14 czerwca 2019 r.

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu - obowiązujący od 14 czerwca 2019 r. (430 KB)

Opublikowano: 02.11.2020 r.

Wyniki naboru 23-05-2018

Uwaga: zmiana wzoru Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji dużego projektu, spełniającego kryteria, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, realizowanego w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – obowiązuje od 14 czerwca 2019 r. Szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektu.

W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji dużego projektu, spełniającego kryteria, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, realizowanego w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Zobowiązania (stanowiącej decyzję o dofinansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 52 ww. Ustawy) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór przedmiotowej Uchwały ze Zobowiązaniem, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji dużego projektu, spełniającego kryteria, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, realizowanego w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obowiązuje od 14 czerwca 2019 r.

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu - obowiązujący od 14 czerwca 2019 r. (430 KB)

Opublikowano: 02.11.2020 r.


23 maja 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5333/2018 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego jako projekt pozakonkursowy pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (375.7 KB)

Uchwała 5333/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (305.8 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (4.8 MB)

Opublikowano: 24.05.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekt pozakonkursowy pt. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista po ocenie merytorycznej 9.1.1 001/18 (298.3 KB)

Opublikowano: 22.05.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekt pozakonkursowy pt. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, której zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (512.8 KB)

Opublikowano: 10.05.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (ponadto formularz wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności - część opisową i tabele/modele finansowe oraz Załącznik nr 12, należy złożyć także w wersji elektronicznej) od 7 marca 2018 do 30 czerwca 2018 r.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z wyposażeniem.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 338 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (209.1 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (559.3 KB)

3 Wniosek o dofinansowanie (122.9 KB)

4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (872.4 KB)

5 Zakres Studium wykonalności (35.2 KB)

6 Wzór uchwały ze zobowiązaniem (639.8 KB)

6a Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu - obowiązujący od 14 czerwca 2019 r. (430 KB)

6.1 Załącznik do uchwały Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (964 KB)

7 Załącznik nr 1 do wniosku -Zaświadczenie Natura 2000 (50 KB)

8 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (351.2 KB)

9 Załącznik nr 2 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (49.5 KB)

10 Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (55.8 KB)

11 Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (54.5 KB)

12 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenia Partnera (68.5 KB)

13 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (46.8 KB)

14 Załącznik nr 17 do wniosku - Szczegółowe dane dotyczące projektu (59.6 KB)

15 Załącznik nr 20 do wniosku - Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR (95.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.