Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-04-2018 do 30-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5219/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18.

  1. Pkt. 2.2 przyjął brzmienie:

Ogółem: 66 653 709,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 58 831 300,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 7 822 409,00 PLN

Wsparcie finansowe EFS zaplanowane na poszczególne subregiony:

Subregion kaliski: 10 969 923,78 PLN

Subregion koniński: 13 701 329,06 PLN

Subregion leszczyński: 9 783 405,38 PLN

Subregion pilski: 8 764 673,77 PLN

Subregion poznański: 15 611 968,01 PLN

Wartość dofinansowania z krajowego wsparcia finansowego z budżetu państwa uzależniona jest od kwoty przewidzianej na dotacje na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

UWAGA: W celu całkowitego wykorzystania puli środków zaplanowanych w ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy alokacjami wyznaczonymi dla poszczególnych subregionów tj.: kwota niewykorzystana w ramach jednej puli środków finansowych przeznaczonych na dany subregion może zostać rozdysponowana, w ramach przedmiotowego konkursu na inny/e subregion/subregiony.

Ze względu na zapytania zgłoszone przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) dotyczące kwoty dofinansowania przeznaczonej na poszczególne subregiony, doprecyzowano alokację w podziale na poszczególne subregiony, co ułatwi OWES aplikowanie o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu 7.3.2 obowiązujący od 27.04.2018 (1 MB)

Uchwała 5219/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.04.2018 (285.5 KB)

Opublikowano: 26.04.2018 r.

Wyniki naboru 27-09-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach konkursu nr: RPWP.07.03.02-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.03.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3519/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. (364.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3519/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.04.2021 r. (434.6 KB)

Opublikowano: 30.04.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ.00-30-001/18.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5891/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.03.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 2781/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2020 r (138.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2781/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.10.2020 r. (467.7 KB)

Opublikowano: 13.10.2020 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.3.2. Ekonomia społeczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.3.2. (240.7 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów 7.3.2 (273.8 KB)

Uchwała 5891/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.09.018 ws. zatwierdzenia listy projektów (357.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5891/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.09.2018 (468.5 KB)

Opublikowano: 28.09.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/18.

Lista projektów 7.3.2 (73.5 KB)

Opublikowano: 01.08.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 30.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładające łącznie:

  1. dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,
  2. świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i standardami określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS,
  3. podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach procesów biznesowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 66 653 709,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 58 831 300,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 7 822 409,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny – 5 %

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 7.3.2 obowiązujący od 27.04.2018 (1 MB)

8.0 Regulamin konkursu 7.3.2 (1.1 MB) (obowiązujący do 26.04.2018)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.3.2 (625.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.3.2 (440.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 7.3.2 (1.3 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (543.4 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1019.3 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (748.6 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (434.8 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (521.1 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (548.9 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (748.5 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (613.1 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.3.2 (382.2 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (433.5 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.6 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (380.9 KB)

8.18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (720.2 KB)

8.19 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (234.4 KB)

8.20 Zasady udzielania wsparcia przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (404.5 KB)

8.21 Minimalny zakres regulaminu udzielania wsparcia finansowego przez OWES (402 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt").