Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-04-2018 do 29-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/18 do 16 listopada 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.11.2018 r.

Wyniki naboru 08-11-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6079/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Uchwała Nr 3118/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. (203.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3118/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r. (446.6 KB)

Opublikowano: 08.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6079/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2093/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. (862 KB)

Opublikowano: 09.04.2020 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu (236.4 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do dofinansowania.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/18.

Uchwała Nr 6079/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 listopada 2018 r. (353.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6079/2018 (448 KB)

Lista członków KOP (46.8 KB)

Opublikowano: 09.11.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (442.2 KB)

Opublikowano: 18.09.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 29.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.
  • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

- wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np.: szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i hematologicznie) tj. regionalny program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 19 000 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 17 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2 (895.5 KB)

8.1 Regionalny Program Zdrowotny MPD (2.6 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 (590.1 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (361.2 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (546.5 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1 MB)

8.9 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (751.6 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (434.7 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (518.9 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (546.7 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (752.2 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji_nowa (613.9 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (240.3 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (343.5 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (432.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (395 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (387.2 KB)

8.19 Lista miast średnich oraz średnich tracących (218.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").